10

006

006

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. weerachamsu พูดว่า:

  1. การให้บริการ ตัดสติ๊กเกอร์ ทำป้ายสติ๊กเกอร์
  ระดับที่ 1 รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา
  ระดับที่ 2 ตรวจสอบรายละเอียดขนาดป้าย
  ระดับที่ 3 ออกแบบหรือจัดรูปแบบ
  ระดับที่ 4 ลงมือปฏิบัติตัดสติ๊กเกอร์ ทำป้าย ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
  ระดับที่ 5 แจ้งให้รับงาน, หรือติดตั้งงาน

  • weerachamsu พูดว่า:

   . การจัดทำป้ายผ้า ป้ายโฟม
   ระดับที่ 1 รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา
   ระดับที่ 2 ตรวจสอบรายละเอียดขนาดป้าย
   ระดับที่ 3 ออกแบบหรือจัดรูปแบบ
   ระดับที่ 4 ลงมือปฏิบัติตัดสติ๊กเกอร์ ทำป้าย ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
   ระดับที่ 5 แจ้งให้รับงานหรือติดตั้งงาน

 2. weerachamsu พูดว่า:

  ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติการจองป้าย
  ในระบบการจัดการทรัพยากร
  http://www.plan.msu.ac.th/iroffice/mis/
  ระดับที่ 1 เข้าระบบการจัดการทรัพยากร
  http://www.plan.msu.ac.th/iroffice/mis/
  ระดับที่ 2 ตรวจสอบการจองป้ายในระบบ
  ระดับที่ 3 ประสานงานในการจองป้าย-พิจารณาอนุมัติ
  ระดับที่ 4 บันทึกรายละเอียดข้อมูลการจองป้าย
  ระดับที่ 5 ตรวจสอบความถูกต้องในการติดป้าย

 3. weerachamsu พูดว่า:

  งานติดตามถ่ายรูปป้ายไวนิลกองประชาสัมพันธ์
  ระดับที่ 1 ติดตั้งป้ายไวนิลจริง
  ระดับที่ 2 ถ่ายภาพป้าย
  ระดับที่ 3 เก็บข้อมูลภาพ
  ระดับที่ 4 ส่งภาพถ่ายให้พัสดุประกอบการเบิกจ่าย
  ระดับที่ 5 แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

 4. weerachamsu พูดว่า:

  งานตรวจสอบการติดตั้งป้ายไวนิลและแจ้งเก็บ
  ระดับที่ 1 ตรวจขนาด หมายเลขอนุญาต
  ระดับที่ 2 แจ้งให้เจ้าของงานทราบ
  ระดับที่ 3 แจ้งเก็บป้ายลง
  ระดับที่ 4 แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
  ระดับที่ 5 แจ้งกองอาคารจัดเก็บ/ติดต่อรับคืน

 5. audttaphon.a พูดว่า:

  ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน และสำนักงานอธิการบดี
  ระดับที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
  ระดับที่ 2 ประชุมกำหนดแผน แนวปฏิบัติการดำเนินงาน
  ระดับที่ 3 ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
  ระดับที่ 4 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
  ระดับที่ 5 ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขจากผลการประเมิน
  การดำเนินงานเพื่อกำหนดเป้าหมายและแผนพัฒนาของปีต่อไป

 6. audttaphon.a พูดว่า:

  การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ(กพร)
  ระดับที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
  ระดับที่ 2 จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  ระดับที่ 3 ดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ในระบบสารสนเทศ และจัดเก็บเอกสารตามตัวชี้วัด
  ระดับที่ 4 กำกับ ติดตาม บุคลากรที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
  ระดับที่ 5 จัดเก็บเอกสารตามตัวชี้วัด เพื่อจัดทำรายงาน

 7. audttaphon.a พูดว่า:

  ความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง
  ระดับที่ 1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานดำเนินงานความเสี่ยง
  ระดับที่ 2 ประชุมมอบหมายงานและทำความเข้าใจให้กับบุคลากรในการจัดทำรางานการบริหารความเสี่ยง
  ระดับที่ 3 วิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้าน
  ระดับที่ 4 ติดตาม และวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละงานเพื่อทำการสรุปเป็นภาพรวม
  ระดับที่ 5 จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

 8. audttaphon.a พูดว่า:

  องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง

  การระบุชี้ว่าองค์กรกำลังมีภัย
  เป็นการระบุชี้ว่าองค์กรมีภัยอะไรบ้างที่มาเผชิญอยู่ และอยู่ในลักษณะใดหรือขอบเขตเป็นอย่างไร นับเป็นขั้นตอนแรกของการบริหารความเสี่ยง
  การประเมินผลกระทบของภัย
  เป็นการประเมินผลกระทบของภัยที่จะมีต่อองค์กรซึ่งอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การประเมินความเสี่ยงที่องค์กรต้องเตรียมตัวเพื่อรับมือกับภัยแต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด
  การจัดทำมาตรการตอบโต้ตอบความเสี่ยงจากภัย
  การจัดทำมาตรการตอบโต้ตอบความเสี่ยงเป็นมาตรการที่จัดเรียงลำดับความสำคัญแล้วในการประเมินผลกระทบของภัย มาตรการตอบโต้ที่นิยมใช้เพื่อการรับมือกับภัยแต่ละชนิด อาจจำแนกดังนี้

  มาตรการขจัดหรือลดความรุนแรงของความอันตรายของภัยที่ต้องประสบ
  มาตรการที่ป้องกันผู้รับภัยมิให้ต้องประสบภัยโดยตรง เช่น
  ภัยจากการที่ต้องปีนไปในที่สูงก็มีมาตรการป้องกันโดยต้องติดเข็มขัดนิรภัย กันการพลาดพลั้งตกลงมา
  ภัยจากไอระเหยหรือสารพิษก็ป้องกันโดยออกมาตรการให้สวมหน้ากากป้องกันไอพิษ เป็นต้น
  มาตรการลดความรุนแรงของสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น กรณีเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร ได้มีการขจัดและลดความรุนแรง โดยออกแบบตัวอาคารให้มีผนังกันไฟ กันเพลิงไหม้รุนลาม
  ไปยังบริเวณใกล้เคียง และมีการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ ก็จะช่วยลดหรือหยุดความรุนแรงของอุบัติภัยลงได้
  มาตรการกู้ภัยก็เป็นการลดความสูญเสียโดยตรง ลงได้มาก
  มาตรการกลับคืนสภาพ ก็เป็นอีกมาตรการในการลดความเสียหายต่อเนื่องจากภัยหรืออุบัติภัยแต่ละครั้งลงได้

  มาตรการรับมือกับภัย 5 มาตรการ (5R)

  R1 Readiness ความเตรียมพร้อม
  องค์กรต้องเตรียมความพร้อมระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีความพร้อมในการจัดทำมาตรการขจัดหรือควบคุมภัยต่างๆเอาไว้ล่วงหน้า
  R2 Response การตอบสนองอย่างฉับไว
  เมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้นระบบต้องมีสมรรถนะที่ดีพอในการตอบโต้ภัยแต่ละชนิดอย่างได้ผลและทันเวลา
  R3 Rescue การช่วยเหลือกู้ภัย
  เป็นกระบวนการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินขององค์กร ที่ได้ผลและทันเวลา
  R4 Rehabilitation การกลับเข้าไปทำงาน
  เมื่ออุบัติภัยสิ้นสุดลงแล้วต้องกลับเข้าไปที่เดิมให้เร็วที่สุดเพื่อ การซ่อมแซม การเปลี่ยนใหม่ หรือการสร้างขึ้นใหม่ (Rebuild) เพื่อให้อาคารสถานที่พร้อมที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้ อาจรวมไปถึงการประกันภัยด้วย
  R5 Resumption การกลับคืนสู่สภาวะปกติ
  องค์กรสามารถเปิดทำการ หรือ ดำเนินธุรกิจต่อไปตามปกติได้เสมือนว่าไม่มีอุบัติภัยมาก่อน

  Response กับ Rescue อาจจะเหมือนเป็นเรื่องเดียวกัน แต่ความจริงแล้วแตกต่างกัน โดยขอยกตัวอย่าง กรณีเกิดอัคคีภัย อุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติ รวมถึง Fire Alarm คือขั้นตอนของ Response แต่ไฟฉุกเฉินและเครื่องช่วยหายใจ เพื่อให้พนักงานสวม เพื่อหนีออกจากอาคาร เป็นขั้นตอนของ Rescue

 9. audttapon พูดว่า:

  นวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่ได้มีการพัฒนากันอยู่ในขณะนี้มีแนวคิดเพื่อส่งเสริมและเสนอแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยมีการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป็นการกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเป้าหมายและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาซึ่งหลักปฏิบัติทั่วไปมาตรฐานจะกำหนดโดยอาศัยคณะบุคคล ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์

  2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่กำหนดขึ้นมากน้อยเพียงใด และมีขั้นตอนการดำเนินการที่จะทำให้เชื่อถือได้หรือไม่ว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

  3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลในเขตพื้นที่และหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลางที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา

  แนวคิดตามหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษา
  แนวคิดตามหลักการทางการศึกษานั้นไม่เหมือนธุรกิจเพราะการศึกษาไม่ได้หวังผลกำไรเป็นตัวเงิน แต่ผลที่ได้เป็นคุณภาพในด้านต่าง ๆ ของคน เป็นกระบวนการสร้างคนซึ่งมีครูและผู้บริหารเป็นบุคลากรภายในจะต้องร่วมมือกันพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพดี และจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุด ผู้บริหารและครูในสถานศึกษามีการร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการพัฒนาเด็กให้มีคุณสมบัติเป็นอย่างไร ก็ต้องช่วยกันคิด ช่วยกันวางแผน (Plan) ว่าจะต้องทำอย่างไร แล้วช่วยกันทำ (Do) ช่วยกันตรวจสอบ (Check) และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
  (Action) เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยร่วมกันทำงานเป็นทีม

You must be logged in to post a comment.