0

การให้บริการของผู้ปฏิบัติงานการเงิน

การให้บริการทางด้านการเงินของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นอีกกลไกหนึ่งในการสนับสนุนการจั

0

เงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี

ตามกฎหมาย เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  เรียกว่า “เงินได้พึงประเมิน
หมายถึง เงินได้ของ

0

ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ได้แก่ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะ อย่

0

ศิลปะการทำงานให้มีความสุข

1. ทำงานที่ใจรัก

เพราะถ้าเราทำงานที่ใจรักทุก ๆ วันจะเป็นวันแห่งความสุข เราไม่ต้องรอว่าความสุขจะมาถ

1

เทคนิคทำงานไว…ไม่ผิดพลาดง่าย

“การเป็นคนทำงานไวได้อย่างรอบคอบ…ไม่ผิดพลาดง่าย” เป็นคุณสมบัติที่น่าพึงปรารถนา และไม่ใช่เรื่องของพรสวร

0

การเรียกคืนเงินเดือนที่รับไปโดยไม่มีสิทธิ (ขาดราชการ)

การเรียกคืนเงินเดือนที่รับไปโดยไม่มีสิทธิ

*****************

          วันนี

0

ไมโครเครดิต กับโอกาสของผู้หญิงในหลายประเทศ

              ระบบไมโครเครดิต หรือ สินเชื่อเพื่อผู้ด้อยโอกาส ตามแบบฉบับของ มูฮัมหมัด ยูนุส นายแบง

0

สมาชิก กบข. ขอความอนุเคราะห์ แจ้งข้อมูล เบอร์โทรศัพท์มือถือ E-Mail

สมาชิก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

ขอควา

2

13 วิธีการออมเงินอย่างง่าย

 13 วิธีการออมเงินอย่างง่าย

ในเวลาปัจจุบัน เ

2

ขันติ สามารถทำให้เราเป็นนายเหนือสถานการณ์ต่าง ๆ

ขันติ คือ ความอดกลั้น อดทน หรือข่มใจ ที่จะไม่ทำอะไรตามที่เรานึกคิด  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบุคคลที่เราติดต่อ

2

อยู่กับปัจจุบันให้เป็น

การยอมรับความจริงก็ดี  การอยู่อย่างมีความสุขก็ดี  เป็นผลจากการที่เรารู้จักกับปัจจุบัน  คนส่วนใหญ่อยูกับ

1

รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง

1. ทำเป็นหนังสือ

1.1 วัน เดือน ปี

1.2 ชื่อ / ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

1.3 ลายมือชื่อ

1.4 ต้องจัดให้มีเหตุผลของคำสั่ง

2

7

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

1. ตำแหน่งสวนควรอยู่ทางทิศตะวันออก

ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าทิศตะวันออกเป็นท

0

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

เบ

4

ปัญหา/ข้อจำกัด จากการเคลียร์เงินยืม (ที่พบในปีงบ 2555)

แนวปฏิบัติหรือแนวท

5

เล่าสู่ฟัง…..การจัดการความรู้ ( KM ) กองทะเบียนฯ

ปกติกองทะเบียนฯ จะ KM ภายในกองฯ ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เราเรียกติดปากกันว่า REG TALK   เราจะทำกันอย่างต่อเนื่อ

5

เศรษฐกิจคืออะไร

เศรษฐกิจ คือ การกระทำใด ๆ อันก่อให้เกิด การผลิต การจำหน่ายและการบริโภค ซึ่งความหมายในทางเศรษฐกิจจะแตกต่า

2

ภาษีอากร

ภาษีอากร คือสิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎรก็เพื่อส่วนรวม โดยไม่ได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษีอา

Pages ... 1 2 3 4 5 6