11

“ความซื่อสัตย์”

5

ข้อควรรู้เกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551  ข้อ 41  ระบุว่าใบเสร็จรับเงินอ

3

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้เสียภาษีสรรพากรทุกประเภทใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก  แทนเลขประจำตัวเดิม 10

11

เทคนิคการบริหารงานและบริหารกลุ่มงาน

    มีหลายท่านที่ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มงาน ด้วยภารกิจที่หลากหลายตามหน่วย

12

อัตราการส่งเงินสมทบประกันสังคม

ตามที่พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 นั้น

อัตราเงินสมท

17

เงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินสวัสดิการพนักงานมาจากไหน?

 เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับงบจัดสรรจากสำนักงบประมาณ
จากงบบุคลากร รายก

10

มารู้จักวิธีการนับเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการในประเทศไทยกันเถอะ

การนับเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยง

          – ออกจากที่อยู่หรือที่ทำงานปกติจนกลับถึง

9

แนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงความเสียใจต่อบุคลากร

เนื่องจากยังมีหลายหน่วยงานที่ยังไม่เข้าใจแนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการมหาวิทยาลัย  ซึ่งง

6

การยืม-คืนเงินทดรอง(2) ไปราชการในประเทศ

3

การ rotate งานและตำแหน่งสำคัญอย่างไร ???

การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) หนึ่งในเครื่องมือการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร (Development Tools) การบริหารองค์กรให้มีป

54

วิธีทำให้มีเงินเก็บและเป็นอิสระทางการเงินอย่างยั่งยืน

สำหรับน้อง ๆ ที่พึ่งทำงานหรือคนที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว อาจจะบ่น ๆ ว่าทำไมไม่มีเงินเก็บเลย ไม่ต้องกังวลนะ

33

ธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 1

               การทำงานหลายท่านใช้หลักการหลายอย่าง แต่มีหลักธรรมที่เรียกว่า  “พรหมวิหาร 4″    เป็

7

เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

การปฏิบัติงานด้านการเงิน จะต้องศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เข้าใจ และต้องรู้ว่

12

การยืม-คืนเงินทดรอง(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ

22

การปรับปรุงการเบิกจ่ายเงินแบบใหม่สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การปรับปรุงการเบิกจ่ายเงินแบบใหม่สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                    จากการประชุมค

17

คุณภาพการให้บริการ

         จากประสบการณ์ที่ปฎิบัติงานในองค์กรที่ต้องให้บริการนิสิตเป็นจำนวนมาก และประสบการณ์การได้มีโอกาสเ

3

การเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน

การปฏิบัติงานด้านการเงิน จะต้องศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  และต้องรู้ว่ามีเอกสาร

0

การเบิกค่าใช้จ่ายของวิทยากร

ในการดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายของวิทยากรโครงการต่าง ๆ  จะดำเนินการ  ดังนี้

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 

Pages ... 1 2 3 4 5 6