1

รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง

1. ทำเป็นหนังสือ

1.1 วัน เดือน ปี

1.2 ชื่อ / ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

1.3 ลายมือชื่อ

1.4 ต้องจัดให้มีเหตุผลของคำสั่ง

2

7

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

1. ตำแหน่งสวนควรอยู่ทางทิศตะวันออก

ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าทิศตะวันออกเป็นท

4

ปัญหา/ข้อจำกัด จากการเคลียร์เงินยืม (ที่พบในปีงบ 2555)

แนวปฏิบัติหรือแนวท

3

ความรู้ในการลงบัญชีครุภัณฑ์ในระบบ MIS

ให้เจ้าหน้าที่พะสดุหน่วยงานดำเนินการ  ดังนี้
เข้าไปในใบตรวจรับพัสดุ  ในระบบ MIS

  1. ทำการกำหนดกลุ
2

เรื่องน่ารู้ “สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง”

เรื่อง
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการซื้อ / จ้าง
โดยวิธีการตกลงราคา
 

  1. จัดทำทะเบียนคุม
1

สาระน่ารู้ “การทำใบเบิกวัสดุในระบบ MIS”

สาระน่ารู้ “การทำใบเบิกวัสดุในระบบ MIS”
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงานเข้าไปดำเนินการในระบบ
MIS  แล้วดำเนินการ

1

ข้อแตกต่างระหว่าง บัญชีการเงิน และ บัญชีภาษีอากร

ในการจัดทำบัญชีของธุรกิจนอกจากจะต้องมีความรู้ด้านบัญชีไม่ว่าจะเป็นหลักการบัญชีทั่วไป  มาตรฐานการบัญชี

3

การจัดทำบัญชีครัวเรือน

การทำบัญชีครัวเรือน  เป็นเรื่องการทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวัน  ประจำเดือนว่ามีรายรับจากแหล่งใดบ้าง  จำ

4

การปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

การปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

1. การปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses) หมายถ

5

การเตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต( Certified   Public  AccountantCPA )   หมายถึง ผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีให้

2

ประวัติความเป็นมาของการบัญชี

การบัญชีเป็นภาษาทางธุรกิจ  ซึ่งผู้เกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบของเหตุการณ์

4

ข้อแตกต่างระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)

ข้อแตกต่างระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และผู้สอบบัญชีภา

1

ภาษีขายและภาษีซื้อก่อนการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรณีผู้ประกอบการ ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการใดๆ
ที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีมู

2

บัญญัติ 10 ประการในการวางระบบบัญชี

          บางครั้งผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการอาจจะเกิดข้อข้องใจในการวางระบบบัญชีและการควบคุ

2

ตัวเลขทางบัญชีมีความสำคัญมากกว่าที่ตาเห็น

การอ่านงบกำไรขาดทุน  ที่แสดงผลประกอบการนั้น หากผู้ทำบัญชีหรือผู้บริหารติดกับดักตัวเลขที่ดูดีอาจทำให้เ

25

หลักการครองงาน

                   การทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ  เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่หลายคนปรารถนา  จึงมีหลั

15

ตัวตนของ “คนทะเบียน”

การมองตนเองและการวิเคราะห์  SWOT  กองทะเบียนและประมวลผล

………………………………..

           ผล

11

เทคนิคการบริหารงานและบริหารกลุ่มงาน

    มีหลายท่านที่ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มงาน ด้วยภารกิจที่หลากหลายตามหน่วย

Pages ... 1 2