0

การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา

การซื้อ/จ้าง (ข้อ 39 วรรคแรก) วิธีตกลงราคา (กรณีปกติ) วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

  1. เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อทราบยอดเงิ
0

ข้อความรู้ ? ใครเป็นผู้กำหนด Spec

ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่ได้กำหนดให้ใคร? มีหน้าที่ต้องกำหนด Spec แต่ข้อ 27 กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัส

0

การบริหารงานพัสดุ ด้านบุคคล

ระเบียบฯ พัสดุข้อ ๑๐ บทกําหนดโทษ

ผู้มีอำนาจหรือมีหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้  หรือผู้หนึ่งผู้ใดกระทำ

0

ทรัพย์สินทำไมมากมายแท้น้อ

หน่วยงานที่มีครุภัณฑ์มากๆ มีวิธีใดดูแลได้ทั่วถึงบ้างน้อ บอกด้วย

0

วัตถุ-วัสดุ-พัสดุ

วัตถุ-วัสดุ-พัสดุ

คำว่า วัตถุ มาจากคำภาษาบาลีว่า วตฺถุ ภาษาสันสกฤตว่า วสฺตุ แปลว่า สิ่งของทรัพย์ เรื

0

แนวทางการปฏิบัติการจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา

แนวทางการปฏิบัติการจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา

1) ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสำรวจ

0

แนวทางการปฏิบัติการกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการปฏิบัติการกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง

1) จัดทำเอกสารแบบรูปรายก

0

พัสดุคืออะไร?

พัสดุคืออะไร
  ตามระเบียบพัสดุสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ความหมายของคำว่า “พัสดุ” ไว้ดังนี้
“พัสดุ”

0

เกร็ดความรู้เรื่องงานพัสดุ “สิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ”

สวัสดีครับ วันนี้ผมมีเกร็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับงานพัสดุที่น่าสนใจ ได้ผมได้เข้าไปอ่านเ

0

การพัฒนาตนเอง

การทำงานที่เกิดประสิทธิภาพ จะต้องได้รับการอบรมและพัฒนาอยู่เสมอ อย่างต่อเนื่อง

1

e-GP คืออะไร

e-GP คือ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e-GP) เป็น
ระบบงานที่จัดท าขึ้นเพื่อให้ห

0

ผลของคำสั่งทางปกครอง

1. มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้ง

2. มีผลอยู่ตามเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอน หรือสิ้นผลลง

1

รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง

1. ทำเป็นหนังสือ

1.1 วัน เดือน ปี

1.2 ชื่อ / ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

1.3 ลายมือชื่อ

1.4 ต้องจัดให้มีเหตุผลของคำสั่ง

2

7

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

1. ตำแหน่งสวนควรอยู่ทางทิศตะวันออก

ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าทิศตะวันออกเป็นท

4

ปัญหา/ข้อจำกัด จากการเคลียร์เงินยืม (ที่พบในปีงบ 2555)

แนวปฏิบัติหรือแนวท

0

การจัดจ้างพัสดุโดยวิธีพิเศษ

                   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ  24  การจ้างโดยวิธีพิเ

0

การนำหลักประกันซองมาใช้เป็นหลักประกันสัญญา

                   คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.)  ได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด

1

ระบบ e-GP คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  Government Procurement : e-GP)  เป็นระบบงานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงาน

Pages ... 1 2 3