0

แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า

                   คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที

3

ความรู้ในการลงบัญชีครุภัณฑ์ในระบบ MIS

ให้เจ้าหน้าที่พะสดุหน่วยงานดำเนินการ  ดังนี้
เข้าไปในใบตรวจรับพัสดุ  ในระบบ MIS

  1. ทำการกำหนดกลุ
11

เรื่องน่ารู้ “การจัดซื้อจัดวิธีพิเศษ”

วิธีพิเศษ  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท  และมีเงื่อนไขกำหนด  ซึ่งในก

2

เรื่องน่ารู้ “สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง”

เรื่อง
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการซื้อ / จ้าง
โดยวิธีการตกลงราคา
 

  1. จัดทำทะเบียนคุม
8

เกร็ดความรู้ วิธีการติดอากรแสตมป์ใบสั่งจ้าง ข้อตกลงจ้าง หรือสัญญาจ้าง

วิธีการคิดค่าอากรแสตมป์ แบบง่าย ๆ  หากหน่วยงานของท่านมีการจ้างทำของ  โดยได้มีการทำเป็นใบสั่งจ้าง ข

1

สาระน่ารู้ “การทำใบเบิกวัสดุในระบบ MIS”

สาระน่ารู้ “การทำใบเบิกวัสดุในระบบ MIS”
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงานเข้าไปดำเนินการในระบบ
MIS  แล้วดำเนินการ

2

บทกำหนดโทษ

เรื่องน่ารู้และควรปฏิบัติ

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยก

2

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับ

เรื่องน่ารู้และควรปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับ

 

หน้าที่กรรมการตรว

0

การตรวจการจ้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ

การตรวจการจ้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ (กค.0406.2 /ว 66 ลว 25 ก.ย. 2550)

ผู้บังคับบัญชา

0

การใช้เงินผิดหมวด

การใช้เงินผิดหมวด

  • จัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีตกลงราคา ซึ่งในข้อตกลงระบุว่าเป็นการจัดซื้อวัสดุ โด
0

สัดส่วนความรับผิดทางละเมิดกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง

สัดส่วนความรับผิดทางละเมิดกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง

(กค.0406.2 /ว 66 ลว 25 ก.ย. 2550)

&nb

0

การแก้ไขสัญญา

การแก้ไข สัญญา (ข้อ 136)

-          หลัก ลงนามแล้ว แก้ไม่ได้

ยกเว้น

-          จำเป็นโดยไม่ทำให้ทา

1

ระยะเวลาการตรวจการจ้างก่อสร้างและตรวจรับพัสดุ

ระยะเวลาตรวจการจ้างงานก่อสร้าง : แบบราคาต่อหน่วยราคาค่างานไม่เกิน 30 ล้านบา

1

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง หมายความถึง การมีเจตนาแบ่งการซื้อการจ้างเป็นหลายครั้ง อันมีผลทำให้อำนาจสั่งการแปลง

10

บทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

บทบาท

                ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ    หมายถึง   ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหา

15

ตัวตนของ “คนทะเบียน”

การมองตนเองและการวิเคราะห์  SWOT  กองทะเบียนและประมวลผล

………………………………..

           ผล

3

ระบบ GFMIS กับการพัสดุ

ระบบ GFMIS   คืออะไร!!!!!!   คือ การเปลี่ยนแปลงการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิค ย่อมาจาก  Government Fiscal Management Infirmation System

11

เทคนิคการบริหารงานและบริหารกลุ่มงาน

    มีหลายท่านที่ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มงาน ด้วยภารกิจที่หลากหลายตามหน่วย

Pages ... 1 2 3