0

เริ่มต้นใช้งาน Google Docs ตอนที่ 1

การเริ่มต้นใช้งาน Goog

0

Google Documents คืออะไร

Google Documents หร

0

ความหมายของ EMS

ไปรษณียภัณฑ์ด่วนพิเศษ หมายถึง บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) หมายถึง บริการที่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ดำเนินก

0

ทำไมเราต้อง ร่าง พิมพ์ ทาน ตรวจ ใครรู้บ้างช่วยบอกที

ในทุกครั้งที่เราทำการพิมพ์เอกสารราชการ นั้นทุกครั้งเราจะพบและเจอกับคำว่า ราง พิมพ์ ทาน ตรวจ ที่ประทับอยู

0

น่ารู้เรื่อง track and trace การตรวจสอบสถานะของไปรษณียภัณฑ์

ในปัจจุบันนี้การส่งไปรษณียภัณฑ์ถือว่าเป็นการส่งสิ่งของที่สำคัญอย่างหนึ่งในทุกๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภา

0

สาระน่ารู้ เกี่ยวกับ ใบตอบรับไปรษณีย์ภายในประเทศ

การส่งไปรษณียภัณฑ์ ทุกหน่วยงานที่ทำการส่งเอกสารหนังสือก็คงรู้ดีว่าการส่งไปรษณียภัณฑ์นั้นคือการนำส่งส

0

เทคนิคการบริหารจัดการงานเอกสาร ที่ง่ายๆ

เทคนิคการบริหารจัดการงานเอกสาร ที่ง่ายๆ  มีดังนี้

- ต้องมีสติ  จัดลำดับความเร่งด่วนของงาน

- ต้องกระจายงา

0

คำว่า “ปฏิบัติราชการแทน” และคำว่า “รักษาราชการแทน” มีใครสับสนบ้าง

อาจเป็นปัญหาสงสัยคาใจของใครบางคนกับคำว่า “ปฏิบัติราชการแทน” และคำว่า “รักษาราชการแทน” ว่าในโอกาสใดจะใช

0

หนังสือเวียนคืออะไร “คุณรู้จักหรือยัง”

หนังสือเวียน คือ หนังสือราชการที่มีข้อความเหมือนกัน ส่งไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรหัสตัวพยั

1

หนังสือราชการภาษาอังกฤษ

หนังสือราชการภาษาอังกฤษ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ หนังสือที่ลงชื่อและหนังสือที่มิต้องลงชื่อ

หนังสือ

0

การใช้คำนำหน้านามหรือนำหน้าชื่อในหนังสือราชการ …….. ดร. ใช้ได้หรือไม่ ??

การใช้คำนำหน้านามหรือนำหน้าชื่อในหนังสือราชการ
เอกสารราชการ หรือเอกสารอื่นใดที่เป็นทางการม

0

ตัวอย่าง ภาษาทั่วไป เปลี่ยนเป็น ภาษาราชการ

 

***เรามาดูกันนะค่ะ ว่าภาษาคำพูดเปลี่ยนมาเป็นภาษาราชการอย่างไรบ้าง

2

“ข้อควรระวัง” สำหรับการทำงานสารบรรณ

ข้อควรระวังสำหรับการทำงานสารบรรณ 0

หนังสือสั่งการ

ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบไวโดย
เฉพาะหนังสือสั่งการมี 3 ชนิดได

0

ความแตกต่างของหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และบันทึก

0

ส่วนลงท้าย หนังสือราชการ

ส่วนลงท้าย

การเขียนส่วนลงท้ายควรเป็นประโยคสั้น ๆ   เป็นการสรุป เน้นย้ำ และจะต้องตรงกับเรื่อ

0

ความแตกต่างของหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และบันทึก

ความแตกต่างของหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และบันทึก

ความแตกต่างของหนังสือที่มักเป็นปัญหาใน

0

ประเด็นหลัก / หลักการ/ เคล็ดลับ งานสารบรรณ

ประเด็นหลัก / หลักการ/ เคล็ดลับ

          หนังสือภายนอก ใช้ออกเพื่อติดต่อกับภายนอกที่ต่างกระทรว

Pages ... 1 2 3 4 5