2

ทำไมต้องมีการเกษียนหนังสือราชการ…………?

เจ้าหน้าที่ธุรกา

0

การจัดทำสำเนาหนังสือราชการ

สำเนา  คือ  เอกสารที่จัดทำขึ้นเหมือนกับต้นฉบับ  ไม่ว่าจะทำจากต้นฉบับ  สำเนาคู่ฉบับ  หรือจากสำเนาอีก

2

ทำไมหนังสือราชการต้อง”ลับ”………….Why Why Why ???

ทำไมหนังสือราชการต้อง

0

วิธีการส่งหนังสือราชการมีกี่วิธีอะไรบ้าง……..ใครรู้บ้างช่วยบอกที ???

หนังสือราชการเป็นสิ่ง

0

การพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU-EDS)

คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิ

0

ระบบและกลไกการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารราชการ

คำอธิบาย :

ระบบและกลไกการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารราชการ หมายถึง

0

ระบบและกลไกการปฏิบัติงานสารบรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำอธิบาย

เนื่องจากงานสารบรรณ กลุ่มงานสารบรรณและพิธีการ กองกลาง  เป็นศูนย์กลาง

0

“สิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้อ้างอิงแทนต้นฉบับได้”

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 10 วรรคสี่ กำหนดว

3

แนวปฏิบัติการส่งมอบเอกสารให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ อุบลราชธานี กรมศิลปากร

เมื่องานสารบรรณ กองกลาง ได้ขอทำลายหนังสือประจำปี ไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ อุบลราชธานี

2

ตรารับหนังสือ…บอกอะไรบ้าง

สามารถบอกได้ 2 เหตุการณ์ ดังนี้

1. เมื่อรับหนังสือ

1.1 หน่วยงานที่เป็นเจ้าของตรารับหนังสือ

1.2 เลขลำดับการรับ

1

วิธีการจัดทำแบบ ป.01หน่วยงานสารบรรณ กองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2556

1. ทบทวนการมอบหมายภาระหน้าที่บุคลากรงานสารบรรณ วิเคราะห์สภาพปัจจุบันหน่วยงาน (จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกา

4

ยิ้มน้อย ๆ ในใจ

เห็นอะไร

ได้ยินอะไร

รู้อะไร

หยุดทำ  หยุดพูด  หยุดคิด

หายใจเข้าลึก ๆ

หายใจออกยาว ๆ

ใจสงบ  เบา  สบาย

 

2

รางวัลผีเสื้อแสนงาม

ขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยศูนย์พัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นเวที สื่อกลาง ในการแบ่งปันประสบการณ

2

ขันติ สามารถทำให้เราเป็นนายเหนือสถานการณ์ต่าง ๆ

ขันติ คือ ความอดกลั้น อดทน หรือข่มใจ ที่จะไม่ทำอะไรตามที่เรานึกคิด  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบุคคลที่เราติดต่อ

1

รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง

1. ทำเป็นหนังสือ

1.1 วัน เดือน ปี

1.2 ชื่อ / ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

1.3 ลายมือชื่อ

1.4 ต้องจัดให้มีเหตุผลของคำสั่ง

2

7

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

1. ตำแหน่งสวนควรอยู่ทางทิศตะวันออก

ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าทิศตะวันออกเป็นท

11

เรื่องน่ารู้ “การจัดซื้อจัดวิธีพิเศษ”

วิธีพิเศษ  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท  และมีเงื่อนไขกำหนด  ซึ่งในก

8

เกร็ดความรู้ วิธีการติดอากรแสตมป์ใบสั่งจ้าง ข้อตกลงจ้าง หรือสัญญาจ้าง

วิธีการคิดค่าอากรแสตมป์ แบบง่าย ๆ  หากหน่วยงานของท่านมีการจ้างทำของ  โดยได้มีการทำเป็นใบสั่งจ้าง ข

Pages ... 1 2 3 4 5