1

สาระน่ารู้ “การทำใบเบิกวัสดุในระบบ MIS”

สาระน่ารู้ “การทำใบเบิกวัสดุในระบบ MIS”
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงานเข้าไปดำเนินการในระบบ
MIS  แล้วดำเนินการ

0

การเขียนหนังสือราชการ

การเขียนหนังสือราชการ

                                 ด้วยปัจจุบันกา

0

การบริการรับฝากส่งหนัง

หน่วยงานฝากส่งหนัสีอราชการภายในมหาวิทยาลัย

1 .หน่วยรับฝากและส่งหน  รับเออกสารจากหน่วยงาน

2. ตรวจสอบความถ

1

การบริการแจกจ่ายเอกสารในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

วันนี้มีหน่วยงานมาบเอาสารจากงานสาร เวลา 10.00 น. ประมาน 20  หน่ายงาน ช่วงบ่วย มารับ 14.00น -16 .00น.มี 25 หน่วยติดต่อรับเอก

1

การจัดเก็บและการทำลายเอกสารราชการ นั้นสำคัญอย่างไร

การจัดเก็บและการทำลายเอกสารราชการ เป็นองค์ประกอบสำคัญของงานสารบรรณในการบริหารเอกสาร

ราชการให้มีประสิ

1

วิธีปฏิบัติในการดำเนิน การรับฝากส่งหนังสือราชการภายใน

          หนังสือราชการภายใน  หมายถึง  หนังสือราชการทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

      ทำขึ้นเพื่อส่งถึงหน่ว

0

สิ่งที่เพิ่มเติมของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2548

                     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2548 นั้นเป็นกฎหมายที่ได้รับการแก้ไข

1

ตรากำหนดเก็บหนังสือ หมายถึง

ตรากำหนดเก็บหนังสือ”  คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือเก็บ เพื่อให้ทราบกำหนดระยะเวลา

การเก็บหนังสือน

0

หนังสือเวียน คือ

หนังสือ ที่มีถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก มีใจความอย่างเดียวกันให้เพิ่มรหัสพยัญชนะ หน้าเลขทะเบียน
1

ทำไมต้องมีระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์?

ระบบงานสารบรรณ  หรือระบบงานบริหารเอกสารเป็นระบบหนึ่งที่ได้พัฒนาและออกแบบมา
เพื่อใช้แทนการปฏิบัติงานด้

2

“ขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อมีหนังสือมาถึงงานสารบรรณกองกลาง”

 1.ควรใช้เอกสารสำหรับเปิดซองโดยเฉพาะซึ่งการเปิดซองที่ถูกต้องจะต้องเปิดดูเอกสารทุกอย่างที่อยู่ในซองโ

1

ข้อสรุปประเด็น การปฏิบัติราชการแทน / การรักษาการแทน

ตามระเบียบ สารบรรณ 2526 ภาคผนวก 3 หน้า 68 กำหนดการลงชื่อและตำแหน่งได้อธิบายหลักการเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ดังนี้

1

การเพิ่มรายชื่อบุคลากรในระบบ MSU-EDS แบบง่ายๆ

1. ทำการ login เข้าสู่ระบบ MSU-EDS
2. เลือกที่ “จัดการสิทธิ์ของบุคลากร” ดังรูป
2

การออกเลขหนังสือราชการ ของงานสารบรรณ กองกลาง

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( Flow Chart) การออกเลขหนังสือราชการ
หนังสือราชการ หมายถึง หนังสือภายใน ภายนอก คำสั่ง

1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ

งานสารบรรณ ยึดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พุทธศัก

1

ทำไมต้องเสี่ยง……………..การบริหารจัดการความรู้แบบใหม่ของงานไปรษณียภัณฑ์ กลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

                    “ทำไมต้องเ

6

ไคเซ็น(Kaizen) งานไปรษณียภัณฑ์การจัดเก็บเอกสารผ่านระบบ EDS MSU Ver.2.2

                         ตามที

25

หลักการครองงาน

                   การทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ  เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่หลายคนปรารถนา  จึงมีหลั

Pages ... 1 2 3 4 5