2

ผลจากแบบประเมินการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

                                

7

ภาระงานสำคัญอย่างไร ใครรู้บ้างเอ๋ย

ภาระงานนั้นถือได้ว่าเป้นสิ่งที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของการปฏิบัติงาน เนื่องจากว่าการทำภาระงานนั้นสามารถ

0

การใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม

การใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม

ปัจจุบัน ตำแหน่งทางวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์ รองศาสตร

15

ตัวตนของ “คนทะเบียน”

การมองตนเองและการวิเคราะห์  SWOT  กองทะเบียนและประมวลผล

………………………………..

           ผล

11

เทคนิคการบริหารงานและบริหารกลุ่มงาน

    มีหลายท่านที่ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มงาน ด้วยภารกิจที่หลากหลายตามหน่วย

4

การจัดการความรู้กองกลาง1

บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกองกลาง ได้แก่ งานสารบรรณ งานการประชุม งานประสานงานมหาวิทยาลัย ณ กรุงเทพฯ งานพิธี

5

บุคลิกภาพที่ดี ดีได้อย่างไร

วันที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการพ

7

การทำหน้าที่วิทยากร1

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ได้มีโอกาสเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคเบื

2

การจัดทำหนังสือราชการ

การจัดทำหนังสือราชการ สิ่งที่สำคัญที่สุดต้องรู้รูปแบบหนังส์อราชการก่อน

4

การรับส่งหนังสือรับเข้าจากหน่วยงานภายนอก (ERM 2, ERM 3 และแผนบริหารความเสี่ยง)

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงงานสารบรรณ (ERM 2)

1. การรับส่งหนังสือรับเข้าจากหน่วยงานภายนอกด้ว

0

การบริหารความเสี่ยงงานสารบรรณ (ERM)1

สภาพแวดล้อมการบริหารงานสารบรรณ
กระบวนการทำงานหลัก
1.การรับส่งหนังสือรับเข้าจากหน่วยงานภายนอกด้วยระบ

1

การใช้ถ้อยคำ “ใด-หนึ่ง” กับ “หนึ่ง-ใด”

ความเป็นมา

ในภาษากฎหมายไทย มีการใช้ถ้อยคำ “ใด-หนึ่ง” กับ “หนึ่ง-ใด” ทั้งสองคำมานานแล้ว ดังปรากฎใ

54

วิธีทำให้มีเงินเก็บและเป็นอิสระทางการเงินอย่างยั่งยืน

สำหรับน้อง ๆ ที่พึ่งทำงานหรือคนที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว อาจจะบ่น ๆ ว่าทำไมไม่มีเงินเก็บเลย ไม่ต้องกังวลนะ

33

ธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 1

               การทำงานหลายท่านใช้หลักการหลายอย่าง แต่มีหลักธรรมที่เรียกว่า  “พรหมวิหาร 4″    เป็

3

การประสานงาน

การประสานงาน คือการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์ให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างบุคลากรในองค์ และบุคลากรต่า

2

ความหมายของไปรณีย์ภัณฑ์ ด่วนพิเศษ(EMS)และไปรษณีย์ภัณฑ์ ลงทะเบียน

 1.ไปรษณียภัณฑ์ด่วนพิเศ

1

อัตราค่าส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ ภายในประเทศไทย

ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดจะคิดค่าไปรษณีย์ภัณฑ์ตามน้ำหนักของซองไปรษณีย์ภัณฑ์ดังนี้

ไปรษณีย์ ธรรมดา

3

ซองเอกสาร……สำคัญอย่างไร (ตอนที่ 2)

ซองเอกสารสำคัญอย่างไรตอนที่ 2 นี้จะกล่าวถึงการใช้ซองเอกสารราชการที่เกี่ยวกับการส่งจดหมายราชการว่ามีขั้

Pages ... 1 2 3 4 5