1

เทคนิคการกำหนดชั้นความเร็วของหนังสือราชการ

หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ   เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทาง            สารบรรณด้วยความ

3

ความหมายของ”ไปรษณียภัณฑ์”

ไปรษณียภัณฑ์ หมายถึง บรรดาสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ซึ่งฝกส่งภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของไปรษณีย์ภั

1

งานสารบรรณ สำคัญอย่างไร

หลายวันก่อนได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญชิ้นหนึ่ง ทำให้ต้องไปค้นหา…ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสา

2

ซองเอกสาร………สำคัญอย่างไร

ในปัจจุบันนั้นเราไม่อาจ

1

การพิมพ์หนังสือราชการ

การพิมพ์หนังสือราชการ

การพิมพ์หนังสือราชการนับว่ามีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานสารบรรณ มีหนังสือร

1

เทคนิคการพิมพ์เพื่อพัฒนาทักษะความเร็วและความแม่นยำ

การที่จะสร้างทักษะความเร็วและความแม่นยำให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพนั้นควรคำนึงถึงหลักการต่อไปนี้

1. หม

0

การถือปฏิบัติการรักษาและทำลายหนังสือราชการโดยเคร่งครัด

“ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรักษาหนังสือราชการและการทำลายหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนัก

1

ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ

ความสำคัญ-เอกสารจดหมายเหตุเป็นเอกสารชั้นต้น/ปฐมภูมิที่มีคุณค่ามาก เป็นเอกสารหลักฐานทางประวัติศาส

3

ขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ

ขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการสำหรับหน่วยงานที่เริ่มดำเนินการครั้งแรกขอแนะนำให้ดำเนินการกับหนังส

1

อายุการเก็บหนังสือราชการ

อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้

1. หนังสือที่ต้องสงวนเป็น

2

หลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี

หลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี
1. องค์ประกอบของบันทึกเสนอ
ข้อความหรือเนื้อหาต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
1.

0

ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบันทึกเสนอหนังสือราชการ

1.เส้นคั่นระหว่างส่วนหัวคำสั่งกับข้อความคำสั่ง ใช้เส้นแบบ ________________
2.ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารที่ไม่ใช้แ

0

สีของตราครุฑในหนังสือราชการ

จากการที่เราใช้ตราครุฑเป็นพระราชลัญจกรสำหรับประทับหนังสือราชการแผ่นดินที่เป็นพระบรมราชโองการ
และใช้พ

2

ผู้นำในอนาคต

บทความนี้เขียนเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้นำแห่งอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจเป็นอย่างมากซึ่งเขียนขึ

9

ตราครุฑนั้น..สำคัญไฉน

            หลายๆ ท

Pages ... 1 2 3 4 5