0

หลักการเขียนบันทึก เทียบกับอริยสัจ 4

บันทึก                                                                        อริยสัจ  4

ปัญหาหรือที่มาของเรื่อง           

11

เรื่องน่ารู้ “การจัดซื้อจัดวิธีพิเศษ”

วิธีพิเศษ  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท  และมีเงื่อนไขกำหนด  ซึ่งในก

2

เรื่องน่ารู้ “สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง”

เรื่อง
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการซื้อ / จ้าง
โดยวิธีการตกลงราคา
 

  1. จัดทำทะเบียนคุม
8

เกร็ดความรู้ วิธีการติดอากรแสตมป์ใบสั่งจ้าง ข้อตกลงจ้าง หรือสัญญาจ้าง

วิธีการคิดค่าอากรแสตมป์ แบบง่าย ๆ  หากหน่วยงานของท่านมีการจ้างทำของ  โดยได้มีการทำเป็นใบสั่งจ้าง ข

1

—มือใหม่หัดเขียนรายงานการประชุม—

รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติขอ

0

การประชุมที่ดี

          การประชุม  หมายถึง  การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมปรึกษาหารือเพื่อกระทำกิจกรรมอย่างมี

1

กิจนิสัยที่ได้จากการเจริญกรรมฐาน

การเจริญกรรมฐาน  เป็นการกระทำที่ทำให้จิตของท่านเป็นบุญเป็นกุศล เมื่อทำอย่างจริงจัง กิจนิสัย 4 ประการ ก็ต้

0

ความรูจักประมาณ

ความรู้จักประมาณ  ก็เป็นคุณธรรมที่ดีอีกอย่างหนึ่ง  คนไม่รู้จักประมาณจะมีผลเสียมากกว่าผลดี ทำให้เกิดควา

7

มัธยัสถ์ดีอย่างไร

มัธยัสถ์  คือ  ความเป็นกลาง ๆ ไม่มาก ไม่น้อย พอดี พอประมาณ พอเหมาะ ไม่ใช้จ่ายอย่างฝืดเคือง ไม่ใช้จ่ายอย่างส

1

คำพ่อสอน

ได้อ่านหนังสือ คำพ่อสอน  เป็นหนังสือที่ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชี

0

วิธีการเขียนรายงานการประชุม

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประชุม

ก่อนการประชุม

1.  เลือกอุปกรณ์ในการจดบันทึก เช่น ปา

0

มารยาทในการประชุม

มารยาทในการประชุม

1. ตรงต่อเวลา
2. ศึกษาหัวข้อการประชุมเตรียมรายละเอียดเพื่อการประชุม
3. พฤติกรรมที่

0

รูปแบบของระเบียบวาระการประชุม

รูปแบบของระเบียบวาระการประชุม

          ตามคำอธิบาย  รายงานการประชุม ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยง

25

หลักการครองงาน

                   การทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ  เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่หลายคนปรารถนา  จึงมีหลั

2

สภามหาวิทยาลัย…..

มหาวิทยาลัย เป็นสถาบัน หรือองค์กรของสังคมที่มีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจาก

6

ตัวอย่างการจดบันทึกการประชุม

              ตัวอย่างการจดบันทึกการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม……………

3

เทคนิคการสรุปรายงานการประชุมและสรุปประเด็น

เทคนิคการสรุปรายงานการประชุม
  1. การสรุปรายงานการประชุมต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระเบ
2

ปัญหาในการเขียนรายงานการประชุม

 

 

                เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมขาดความมั่นใจ ในการเขียนขาด

Pages ... 1 2 3 4 5