1

หลักการจับประเด็นและสรุปสาระสำคัญในการประชุมเพื่อจดรายงานการประชุม

 

 การจับประเด็น  หมายถึง การจับข้อความสำคัญหรือใจความสำคัญของเรื่อง แล้วหยิบยกเอาความคิดหลักหร

0

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประกอบด้วย 

 

1. อธิการบดี                                                          

0

แบบฟอร์มการเสนอเรื่องการบรรจุการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบฟอร์มการเสนอเรื่องบรรจุวาระการประชุม  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

0

แนวปฏิบัติในการส่งเอกสารเพื่อจัดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนวปฏิบัติในการส่งเอกสารเพื่อจัดระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑.

2

MSU E-meeting

15

ตัวตนของ “คนทะเบียน”

การมองตนเองและการวิเคราะห์  SWOT  กองทะเบียนและประมวลผล

………………………………..

           ผล

11

เทคนิคการบริหารงานและบริหารกลุ่มงาน

    มีหลายท่านที่ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มงาน ด้วยภารกิจที่หลากหลายตามหน่วย

3

การเขียนรายงานการประชุม

ก่อนจะเริ่มการเขียนรายงานการประชุม  เราควรรู้ความหมาย  รูปแบบการเขียนรายงานการประชุม  ลักษณะรายงานการปร

3

การ rotate งานและตำแหน่งสำคัญอย่างไร ???

การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) หนึ่งในเครื่องมือการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร (Development Tools) การบริหารองค์กรให้มีป

54

วิธีทำให้มีเงินเก็บและเป็นอิสระทางการเงินอย่างยั่งยืน

สำหรับน้อง ๆ ที่พึ่งทำงานหรือคนที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว อาจจะบ่น ๆ ว่าทำไมไม่มีเงินเก็บเลย ไม่ต้องกังวลนะ

33

ธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 1

               การทำงานหลายท่านใช้หลักการหลายอย่าง แต่มีหลักธรรมที่เรียกว่า  “พรหมวิหาร 4″    เป็

3

อุปสรรคสำคัญของการเขียนรายงานการประชุม..คือการใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง

การเขียนรายงานการประชุมให้มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องมีเทคนิคอะไรมากมาย มีอย่างเดียวที่จำเป็นจะต้องรู้เป็

0

เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม (มือใหม่)

รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่

0

การบริหารงานบุคคล

“คน”  เป็นหนึ่งในปัจจัยทางการบริหารที่สำคัญและยอมรับกันทั่วไป เรียกย่อ ๆ ว่า “4  M’  s”     อันประกอบด้วย

0

ข้อคิดจากจอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์ เรื่องเคล็ดลับของการประชุมที่ดี

“คุณรู้ส

0

ข้อคิดการประชุม

0

ประกันการศึกษาอาเซียน…ยกระดับคุณภาพมหาลัยภูมิภาค

ประกันการศึกษาอาเซียน…ยกระดับคุณภาพมหาลัยภูมิภาค

เหลือเวลาอีกไม่กี่ปีก็จะเปิดเสรีประชาคมเศรษฐก

0

เทคนิคการจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในที่ประชุม

 

 

เทคนิคการจัดการกับสถานการณ์ต่าง

Pages ... 1 2 3 4 5