0

รูปแบบรายงานการประชุม

รูปแบบรายงานการประชุม

 1. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.252

0

สำนวนภายในรายงานการประชุม

ประธานขอให้นาย/นางสาว…ชี้แจงต่อที่ประชุม

นาย/นางสาว…ชี้แจงว่า…

แจ้งต่

0

ขั้นตอนการจัดประชุมสัมมนา

ขั้นตอนการจัดประชุมสัมมนา

 

การจัดประชุมสัมมนาเป็นกระบวนกา

0

ความเป็นมาและความสำคัญของงานสารบรรณ

งานสารบรรณ มีลักษณะงานที่สำคัญ ดังนี้

  1. การรับ – ส่งเอกสาร การตรวจสอบคัดแยกประเภทเอกสาร ลงทะเบ
0

เคล็ดลับ 10 ข้อในการจัดการประชุมทีมงานให้ประสบความสำเร็จ

 

การจัดการๆประชุมเป็นหนึ่่งในภารกิจสำคัญของ

0

การจัดลำดับความสำคัญของงาน

จากกฎ 80/20 ถ้างานเรามี 100 อย่าง จะพบว่า มีงานสำคัญๆ อยู่ 20% ที่ทำแล้ว

ให้ผลลัพท

0

ความหมายของเวลาและการบริหารเวลา

ความหมายของเวลาและการบริหารเวลา

สุขใจ น้ําผุด(2536:44) กล่าวว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าที่สามารถใช้ให้เกิดเป็นเ

0

การเตรียมตัวก่อนประชุมนอกสถานที่(ฝ่ายโสตฯ)

1. ตรวจสอบอุปกรณ์โสตฯ ให้พร้อมใช้งาน เช่น เครืองความพิวเตอร์ ,โปรเจคเตอร์,เครืองฉายแผ่นใส,อุปกรณ์ต่อพ่วง, ไม

1

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานธุรการ

1. มีความรู้ความสามารถในการอ่าน การตีความและสรุปสาระสำคัญ
2. มีความรู้ ความเข้าใจ ในโครงสร้าง ภาระงานและภา

0

รวมระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รวมระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0

รวมประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รวมประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0

รวมคำสั่งแต่งตั้งคณบดี-ผู้อำนวยการสถาบันสำนัก-ศูนย์

รวมคำสั่งแต่งตั้ง

0

รวมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รวมข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0

ทปอ. มีมติให้การศึกษาไทยเปิดเทอมตรงกับประเทศอื่นในประชาคมอาเซียน

ทปอ. มีมติให้การศึกษาไทยเปิดเทอมตรงกับประเทศอื่นในประชาคมอาเซียน

2

ภาษาหนังสือราชการ

 

ใคร    -ผู้ใด

ที่ไหน    -ที่ใด

แบบไหน  -แบบใด

อะไร        -อันใด  สิ่งใด

ได้ไหม   -ได้หรือไม่

อย่างไร  -เช่นใ

1

นิยามศัพท์ใช้ในการประชุม

 

 

ศัพท์ที่ใช้ในการเรียกวิธีการสื่อสารในการประชุม มีดังนี้

การประชุมสำมัญ หมายถึ ง การประชุมตามปกต

1

อธิบายขั้นตอนการประชุมเพื่อพิจารณาร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย(ล่าสุด)

( อ้างอิง มติที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 10 มกราคม 2555)

ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานเสนอร่างระเบ

0

***การจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการจัดประชุม***

***การจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการจัดประชุม***

      การจัดเครื่องดื่มและอาหารว่าง ที่ติดปากส

Pages ... 1 2 3 4 5