1

หลักสมดุลในการทำงาน

สมดุลการดำเนินชีวิต

นายแพทย์วิทยา นาควัชระ แพทย์ด้านจิตวิทยา ได้แนะนำวิธีทำงานให้สนุกสนาน

17

คุณภาพการให้บริการ

         จากประสบการณ์ที่ปฎิบัติงานในองค์กรที่ต้องให้บริการนิสิตเป็นจำนวนมาก และประสบการณ์การได้มีโอกาสเ

Pages ... 1 2 3 4 5