0

Google Documents คืออะไร

Google Documents หร

1

การใช้คำนำหน้านามในหนังสือราชการ

ด้วยที่ประชุมการจัดการความรู้ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 1 กรกฎาคม

4

เทคนิคในการทำงานกับเจ้านายให้ราบรื่น

ปัญหาระหว่างเลขาฯ กับเจ้านายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพราะเป็น 2 ประสานที่จะต้องทำงานใกล้ชิด รู้ใจกัน

0

แนะนำการติดต่อนัดหมายรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ในการติดต่อนัดหมายรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์  เมฆพ

0

ความหมายของคำว่า SECRETARY (เลขานุการ) ฉบับภาษาอังกฤษ

คำว่า SECRETARY เป็นคำที่มีอักษร 9 ตัว มีความหมายตามตัวพยัญชนะดังนี้
1. S = SENSE คือ ความมีสามัญสำนึก รู้จักรับผิ

0

หน้าที่ของเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการทั่ว ๆ ไป สรุปได้ดังนี้
1. ดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้าและจดหมายออก
2. จดช

0

ความหมายของคำว่าเลขานุการ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเลขานุการ

งาน เลขานุการเป็นงานที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในทุก ๆ หน่วย

0

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเสนอแฟ้ม

แฟ้มเสนอเซ็น หรือ windows file สำหรับใส่เอกสารเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ         หรือลงความเห็นต่างๆ  (ภาษาในราช

1

รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง

1. ทำเป็นหนังสือ

1.1 วัน เดือน ปี

1.2 ชื่อ / ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

1.3 ลายมือชื่อ

1.4 ต้องจัดให้มีเหตุผลของคำสั่ง

2

7

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

1. ตำแหน่งสวนควรอยู่ทางทิศตะวันออก

ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าทิศตะวันออกเป็นท

5

เล่าสู่ฟัง…..การจัดการความรู้ ( KM ) กองทะเบียนฯ

ปกติกองทะเบียนฯ จะ KM ภายในกองฯ ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เราเรียกติดปากกันว่า REG TALK   เราจะทำกันอย่างต่อเนื่อ

5

บทบาทและแนวทางปฎิบัติของผู้รับโทรศัพท์

        ผู้รับโทรศัพท์ในหน่วยงานมีหลายประเภท  ซึ่งมีบทบาทรับผิดชอบและแนวทางปฎิบัติในการรับโทรศัพท์แตกต่า

3

ความรู้ในการลงบัญชีครุภัณฑ์ในระบบ MIS

ให้เจ้าหน้าที่พะสดุหน่วยงานดำเนินการ  ดังนี้
เข้าไปในใบตรวจรับพัสดุ  ในระบบ MIS

  1. ทำการกำหนดกลุ
2

เรื่องน่ารู้ “สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง”

เรื่อง
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการซื้อ / จ้าง
โดยวิธีการตกลงราคา
 

  1. จัดทำทะเบียนคุม
0

กฎ12 ข้อ ในการรับโทรศัพท์ให้น่าประทับใจ

โทรศัพท์เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการติดต่องานจะเห็นได้ว่าในแต่ละวันพนักงานธุรการ เสมียน พนัก

1

อุปนิสัย 7 ประการเพื่อประสิทธิผลสูง

พฤติกรรมของเราประกอบไปด้วยอุปนิสัยต่างๆ ในตัวเรา ความคิดจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติ และเมื่อปฏิบัติเป็นนิ

0

การติดต่อสื่อสารเพื่อการประสานงาน

    การจัดระเบียบวิธีการทำงานเพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดีย

2

วิธีเสียบปลั๊ก Notebook‏ ที่ถูกต้อง

เรื่องนี้เป็นทิปสั้นๆ แต่..ทิปสั้นๆ นี้ ผมเชื่อว่ามีใครหลายยคนที่ไม่เคยรู้มาก่อน ประมาณว่า จริงเหรอ? ใช่เห

Pages ... 1 2