0

เทคนิคการประสานงานที่ดี

เทคนิคการประสานงานที่ดี

           เทคนิคการประสานงาน เพื่อความร่วมมือระหว่างบุคคล ได้แก่

0

หน้าที่ของเลขานุการที่ดี

      หน้าที่ของเลขานุการที่ดี

งานในหน้าที่ของเลขานุการมี 4 งาน แต่ละงานพอสรุปได้ดังนี้
1) งานประจ

1

หลัก 4 C ของรายงานการประชุมที่ดี

     หลัก 4 C ของรายงานการประชุมที่ดี

1.Clear ชัดเจน

- คนอ่านเข้าใจง่าย ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติตามได้ถูกต้

0

บทบาทของประธานที่ประชุม

     บทบาทของประธานที่ประชุม

1. ถือหางเสือ เปรียบเสมือนนาวาที่จะนำไปให้ถึงจุดหมาย

2. นำการประชุม

2.1 เป

0

วิธีการเขียนรายงานการประชุม

วิธีการเขียนรายงานการประชุม

รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของ

1

รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง

1. ทำเป็นหนังสือ

1.1 วัน เดือน ปี

1.2 ชื่อ / ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

1.3 ลายมือชื่อ

1.4 ต้องจัดให้มีเหตุผลของคำสั่ง

2

7

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

1. ตำแหน่งสวนควรอยู่ทางทิศตะวันออก

ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าทิศตะวันออกเป็นท

0

ความหมายของ 5ส.

ความหมายของ 5ส.

5ส.คืออะไร

       5ส. คือ การปรับปรุงสภาพพื้นฐานในการปฏิบัติงานประจำ

1

ไคเซ็น

                                                                        ไคเซ็น
                     ไคเซ็น เป็นกิจกรรมการบริหาร

5

อัตราเงินเดือนใหม่ของข้าราชการ

กระทรวงการคลัง เปิดอัตราเงินเดือนใหม่ของข้าราชการ

กระทรวงการคลัง เปิดอัตราเงินเดือนใหม่ข

0

เทคนิคทำงานไว…ไม่ผิดพลาดง่าย

เทคนิคทำงานไว…ไม่ผิดพลาดง่าย

“การเป็นคนทำงานไวได้อย่างรอบคอบ…ไม่ผิดพลาดง่าย” เป็นคุณสมบั

0

ADT โรคใหม่มาแรงของผู้บริหารและมนุษย์ออฟฟิศ

ADT โรคใหม่มาแรงของผู้บริหารและมนุษย์ออฟฟิศ

หากใครที่ชอบทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน เช่น

0

วิธีการเตรียมสุขภาพให้พร้อมสำหรับการสอบ

 วิธีการเตรียมสุขภาพให้พร้อมสำหรับการสอบ

ในช่วงการสอบมักมีนักศึกษาป่วยฉุกเฉินเ

2

ม.นอกระบบคืออะไร

ม.นอกระบบคืออะไร

        การนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบก็คือ การเปลี่ยนสังกัดของมหาวิทยาลัย ท

0

บทบาทหน้าที่ของสภาคณาจารย์

สำหรับบทบาทและหน้าที่ของสภาคณาจารย์  คือมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยต่ออธิ

0

ระบบ ISO

ISO คืออะไร
ISO ย่อมาจาก  International Organization for Standardization คือ องค์การมาตรฐานสากล หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาต

1

ความเฉื่อยชาในการทำงาน

ช่องโหว่ที่ควรรีบปิด

ไม่แปลกเลยว่า ในบางองค์กร จะมีบุคลากรที่มีความเฉื่อยชาในการทำงานในแต่ละวัน

3

ความรู้ในการลงบัญชีครุภัณฑ์ในระบบ MIS

ให้เจ้าหน้าที่พะสดุหน่วยงานดำเนินการ  ดังนี้
เข้าไปในใบตรวจรับพัสดุ  ในระบบ MIS

  1. ทำการกำหนดกลุ
Pages ... 1 2