0

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ถึงช่วงเทศกาลประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกคนตั้งหน้าตั้งตาจัดเตรียมเอกสาประกอบการประเมินตามต

0

อุปสรรคในการทำงาน

ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกันไป รวมทั้งงานที่ก็ทำตามความสามารถของแต่ละคน …ไม่มีใครที่

0

การติดต่องานราชการทางโทรศัพท์

โทรศัพท์เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่มีความสำคัญมากที่สุดในการติดต่องานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ตาม ในส

1

บุญกฐินหรือบุญเดือนสิบสอง

บุญกฐินหรือบุญเดือนสิบสอง   


       

0

ความก้าวหน้าและความมั่นคงของผู้บริหารระดับกลาง

ได้รับหนังสือบันทึกแจ้งมติ ก.บ.ม. ก็เลยอยากจะเล่าสู่กันฟังถึงความถูกต้องที่ควรจะเป็น  ตามมติที่ประชุม ก.บ.

0

“ละทิ้งหน้าที่ราชการ” กับ “ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ” ต่างกันอย่างไร

                 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้กำหนดเกี่ยวกับเรื่องการ “ละทิ้งหน้าที

2

จรรยาบรรณบุคลากร

จรรยาบรรณบุคลากร

นานมาแล้วที่ไม่ได้กล่าวถึง “จรรยาบรรณบุคลากร” ตั้งแต่คราวที่มีหนังสือแจ้งเวียน

0

การกำหนดประสบการณ์ที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า และระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลาของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งร

0

การพิจารณาประเมินค่างานกรอบตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

การพิจารณาประเมินค่างานกรอบตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง

1

ปลอมลายมือ

ปลอมลายมือ

                การปลอมลายมือของคนอื่นลงใ

1

ความผิดฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

          ” มาตรา  40  ข้าราชการพล

1

คำว่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แตกต่างกันอย่างไร

ในการทำงานมักมีการกำหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  แต่หลายคนยัง

0

การเรียกคืนเงินเดือนที่รับไปโดยไม่มีสิทธิ (ขาดราชการ)

การเรียกคืนเงินเดือนที่รับไปโดยไม่มีสิทธิ

*****************

          วันนี

0

16 มกราคม “วันครู″

16 มกราคม “วันครู″
ครู หมายถึง ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ซึ่งมีผู้กล่าวว่ามาจากคำว

0

“ความรับผิดชอบ ” “คุณธรรม” และ “จริยธรรม”

          หลังจากร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 85 พรรษา  เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2555 ของม

0

ความสำเร็จของการทำงานเป็นทีม

-นกบินตัวเดียวก็ถึงเป้าหมายได้….แต่อาจจะถึงช้ากว่า ออกแรงมากกว่าบินเป็นฝูง

-มดตัวเดียวก็สามารถสร้างรัง

1

ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต

ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต     : 

2

การกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงมีอะไรบ้าง ?

การกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้าราช

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8