4

ยิ้มน้อย ๆ ในใจ

เห็นอะไร

ได้ยินอะไร

รู้อะไร

หยุดทำ  หยุดพูด  หยุดคิด

หายใจเข้าลึก ๆ

หายใจออกยาว ๆ

ใจสงบ  เบา  สบาย

 

1

ความผิดทางวินัยที่ควรรู้ (1)

ความผิดทางวินัยที่ควรรู้ (1)

           ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในค

2

สาเหตุของการกระทำผิดวินัย

สาเหตุของการกระทำผิดวินัย

******************

           ตามที่  ได้เล่าเรื่องวินัย

2

วินัยและการรักษาวินัย ของข้าราชการและพนักงาน

วินัยข้าราชการและพนักงาน  

            กฎหมายที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และพนักงานในสถา

1

วาจาสุภาษิต

“ปลามีชีวิตยืนยาวอยู่ได้ก็เพราะอาศัยปากเป็นสิ่งสำคัญ
แต่ก็เพราะปากนั่นเอง
ปลาจึงต้องติดเบ็ดเส

2

ขันติ สามารถทำให้เราเป็นนายเหนือสถานการณ์ต่าง ๆ

ขันติ คือ ความอดกลั้น อดทน หรือข่มใจ ที่จะไม่ทำอะไรตามที่เรานึกคิด  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบุคคลที่เราติดต่อ

2

อยู่กับปัจจุบันให้เป็น

การยอมรับความจริงก็ดี  การอยู่อย่างมีความสุขก็ดี  เป็นผลจากการที่เรารู้จักกับปัจจุบัน  คนส่วนใหญ่อยูกับ

0

ประโยชน์ของการนำระบบสมรรถนะไปใช้ภายในองค์กร

การนำระบบสมรรถนะไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรมีประโยชน์ ต่อบุคลากร ผู้บริหาร หน่วยงาน ผู้บร

0

สมรรถนะในการทำงาน

ระบบสมรรถนะในการทำงาน (Competency Model) เป็นเครื่องมือบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บริหา

1

การปฏิบัติราชการที่ผู้บริหารต้องรู้ กรณี การปฏิบัติราชการแทน

ผู้บริหารหลายท่านคงเคยสงสัยและงุนงงกับคำว่า “ปฏิบัติราชการแทน” จนบางครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง อาจเกิด

0

การปฏิบัติราชการที่ผู้บริหารต้องรู้ กรณี การรักษาราชการแทน

ผู้บริหารหลายท่านคงเคยสงสัยและงุนงงกับคำว่า“รักษาราชการแทน” จนบางครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง อาจเกิดควา

0

การปฏิบัติราชการที่ผู้บริหารต้องรู้ กรณี การรักษาการในตำแหน่ง

ผู้บริหารหลายท่านคงเคยสงสัยและงุนงงกับคำว่า “รักษาการในตำแหน่ง” จนบางครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง อาจเกิ

0

อยู่ทุกที่ก็มีสุข (พระไพศาล วิสาโล)

ความสุขอยู่ที่ไหน

เวลาพูดถึงความสุข เรามักเข้าใจว่า เป็นสิ่งที่อยู่นอกตัวที่ใดที่หนึ่ง หรือ

เวลามีควา

0

ข้อแนะนำในการปฏิบัติราชการ

1. เมื่อคุณแพ้อย่าลืมเก็บไว้เป็นบทเรียน

2.จงปฏิบัติตาม 3Rs  (1.เคารพตนเอง Respect for self 2. เคารพผู้อื่น Respect for others 3. รับผิดชอบ

0

การคำนวณบำเหน็จบำนาญ

บำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ

บำเหน็จตกทอด (เสียชีวิตระหว่างรับราชการ) = เงินเดือนเดือนสุดท้

2

คำชี้แจงการเขียน TOR

เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จึงขอชี้แจงเกี่ยวกับการทำแบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิ

0

ประกาศ หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการของพนักงาน

เพ่ือให้การดำเนินงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการของพนักงานเป็นไปในทิศทางเเดียวกันจึงแจ้ง ประกาศ

0

ก.บ.ม. รับรองผลการประเมินพนักงานประจำเต็มเวลาถาวร

แจ้งเพื่อทราบที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 15/2555 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8