0

ปัญหาที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน มีดังนี้

- หน่วยงานดำเนินการจัดส่งแบบ ป.03-ป.04 ล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด (บางหน่วยงาน)

- หน่วยงานไม่ตรวจสอบความเรียบร้อย

0

บทบาทและหน้าที่ของ “งานธุรการ” (Administration)

1. เป็น “งานสนับสนุน” การดำเนินงานขององค์การให้ประสบความสำเร็จ เช่น งานฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายบุคคล และฝ่ายธ

0

รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ AIA

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ซื้อประกันภัยกลุ่มของ AIA แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อโร

0

สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมกรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และใส่ฟันเทียม)

ตามประกาศของคณะกรรมการการแพทย์ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน ก

0

สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมกรณีเจ็บป่วย

กรณีเจ็บป่วยทั่วไป

ผู้ประกันตนเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย

ตามประกาศของคณะกรรมการการแพทย์ตาม พ.ร.บ. ประก

0

เงินสมทบที่ประกันสังคมจัดเก็บในอัตรา 5%แบ่งเป็นสัดส่วนอย่างไรบ้างและมีเงินออมเท่าใด

  • จัดเก็บในอัตราร้อยละ 1.5 ของค่าจ้าง สำหรับประโยชน์ทดแทน 4 กรณีคือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพและเสียชีวิต<
0

แนะนำสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยนอกจากประกันสังคมแล้วมหาวิทยาลัยได้จัดสรรเพิ่มเติมกับบริษัทอเมริกันอินเตอ

0

แนะนำการติดต่อนัดหมายรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ในการติดต่อนัดหมายรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์  เมฆพ

0

การขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ

ข้าราชการ/ พนักงาน ที่มีความประสงค์ขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร (ขอยกเว้นได้เฉพาะตำแหน่งอาจารย์ค่ะ)  ให้ด

0

การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามหมายกำหนดการ หรือกำหนดนัดหมายของทางราชการ

ในหมายกำหนดการหรือกำหนดการนัดหมายของทางราชการในพระราชพิธีหรือรัฐพิธีต่าง ๆ จะมีข้อความระบุการแต่งกายใ

0

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ให้ประดับตามลำดับในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และตามกำหนดนัดหมายของทางรา

0

ขอทบทวนความเข้าใจ คำว่า…

“วันทำการ”  หมายความว่า  วันปฏิบัติราชการไม่นับวันหยุดราชการ

“วัน”   หมายความว่า  นับวันหยุดราชการรวมด้ว

0

การลาอุปสมบท (เมื่อครบกำหนดวันที่ลาสิกขาแล้ว อย่าลืม รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน)

บุคลากร (ชาย) ทุกหน่วยงาน เมื่อท่านได้ยื่นเรื่องขอลาอุปสมบทมาที่กองการเจ้าหน้าที่แล้วและได้รับคำสั่งให้

0

สรุปวันลาประจำปีงบประมาณ 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)

ด้วยใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2555 แล้วกองการเจ้าหน้าที่ใคร่ขอให้ทุกหน่วยงานได้สรุปวันลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ลาอุ

0

การรายงานผลการคัดเลือกพนักงาน จะต้องแนบบัญชีกรอกคะแนน

ภายหลังจากที่หน่วยงานได้ดำเนินการสอบแข่งขัน , คัดเลือก  เรียบร้อยแล้ว  ให้ส่งแบบฟอร์มบัญชีกรอกคะแนนมาที่

0

การขออนุมัติใช้อัตราพนักงานวิชาการสังกัดโรงเรียนสาธิตฯ จะต้องแนบตารางเกณฑ์การรับพนักงาน

แบบฟอร์มตารางเกณฑ์การรับพนักงานวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ

 

0

การขออนุมัติใช้อัตราพนักงานวิชาการ จะต้องแนบตารางเกณฑ์การรับพนักงานวิชาการ

แบบฟอร์มตารางเกณฑ์การรับพนักงานวิชาการ

0

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพและในระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน พ.ศ. 2555

สาขาวิชาชีพและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลนใช้วิธีการคัดเลือก  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สำเร็จการศึกาาในสา

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8