0

ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พ.ศ. 2555

ให้ ก.บ.ม. มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสา

1

รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง

1. ทำเป็นหนังสือ

1.1 วัน เดือน ปี

1.2 ชื่อ / ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

1.3 ลายมือชื่อ

1.4 ต้องจัดให้มีเหตุผลของคำสั่ง

2

0

การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสำนักงาน วิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย และศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย

การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสำนักงาน วิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย
และศูนย์ หรือหน่

0

การวางระเบียบและออกข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย

การวางระเบียบและออกข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย จะต้องเป็นกรณีที่

๑. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย

0

การกระทำในทางปกครองหรือกิจกรรมทางปกครอง

ฝ่ายปกครองจะกระทำการในทางปกครองหรือกิจกรรมทางปกครองในเรื่องใดได้ก็ต่อเมื่อ

๑. มีกฎหมายบัญญัติให้ฝ่ายป

0

การลาศึกษาภาษาที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

                     ตามประกาศ  ก.บ.ม.  เรื่อง  การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย   (ฉบับที่ ๒)    พ.ศ. ๒๕๔๗

0

การขอขยายเวลาศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                       พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ   มหาวิทยาลัยจะอนุม

0

มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอกำหนดตำแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้กระทำผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอกำหนดตำแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้กระทำผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

1

สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราว

ลิทธิการลาลูกจ้างชั่วคราว  มี  9  ประเภท  ดังนี้

1.  การลาป่วย    (หนึ่งปีไม่เกิน 15 วัน)

2.  การลาคลอดบุตร  (ไม่เกิ

0

ความหมายของลูกจ้างชั่วคราว

คำว่าลูกจ้างชั่วคราวในหลายๆ หน่วยงานอาจมีความหมายต่างกัน  สำหรับมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ให้ความหมายไว้

0

แนะนำระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้แก่

1)        ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าร

0

ขอแจ้งความคืบหน้าการพิจารณาสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ

0

ขอแจ้งแนวทางการพิจารณาการลาป่วย

ตามมติที่ประชุม ก.บ.ม ครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 เห็นชอบแนวทางการพิจารณาการลาป่วยกับการเลื่อนเงิน

7

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

1. ตำแหน่งสวนควรอยู่ทางทิศตะวันออก

ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าทิศตะวันออกเป็นท

1

แนะนำขั้นตอนการสมัครทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนและทุน ก.พ.ม.

1.  มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร ประมาณเดือนพฤษภาคม

2 . ผู้สมัครขอรับการยกเว้นค่าเล่าเรียน/ขอรับทุน  จัดทำบันท

1

แนะนำประเภทแหล่งทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย

1. ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน

2. กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ในปร

0

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครขอทุนค่าหน่วยกิต (ศึกษาใน มมส.)

 1.     เป็นข้าราชการ  หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดมหาวิทยาลัย

0

เกณฑ์การพิจารณายกเว้นค่าเล่าเรียนบุคลากรที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-   พิจารณาจากจำนวนบุคลากรในหน่วยงานที่ขอยกเว้นค่าเล่าเรียนโดยจะสามารถให้การยกเว้นค่าเล่าเรียนได้ไม่เก

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8