0

คุณสมบัติของผู้ที่จะรับการพิจารณาให้ได้รับทุน กองทุน มมส. เพื่อศึกษาต่อในประเทศ

สำหรับสายวิชาการ

1)       เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2)       เป็นผู้ที่ไม่

0

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนจาก ก.พ.บ.

  1. เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2. มีอายุนับถึงวันที่ 1 มิถุนายน ของปีที่ขอรับทุนไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ
0

แจ้งเพื่อทราบการส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน รอบการประะเมินที่ 2 (1 เม.ย.55-30 ก.ย.55)

วันสุดท้ายของการส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน (แบบ ป.03, แบบ ป.04) โดยให้ทุกหน

2

ทำความรู้จักกับคำว่า “สมรรถนะ”

ความเป็นมาของระบบสมรรถนะ

แนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) เริ่มขึ้นครั้งแรกในช่วงต้นปี ค.ศ. 1970 โดย David C.McClella

1

พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถโอนไปสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐอื่นได้หรือไม่ ?

*  ไม่สามารถดำเนินการโอนได้  เนื่องจาก  วัตถุประสงค์ในการจัดสรรงบประมาณในการจ้างนั้น   ได้กำหนดไว้เฉพาะมห

0

ทำไมนะจึงไม่สามารถดำเนินการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้

          ขอเรียนว่า  คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.)  มีมติให้การโอนหรือโอนสับเป

0

การใช้อัตราว่างข้าราชการระหว่างปี (มีอัตราเงินเดือน) ยกเว้นอัตราว่างเนื่องจากเกษียณอายุราชการ

*  ให้ดำเนินการใช้อัตราว่างข้าราชการให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด ภายในปีงบประมาณนั้น   (ภายในวันที่ 30  กันยายน ขอ

1

จะมีคำถามเสมอว่า ทำไม ? พนักงานปฏิบัติการจึงไม่สามารถปรับอัตราค่าจ้างให้ได้ตามวุฒิ

เหตุผล

 เนื่องจากพนักงานปฏิบัติการที่บรรจุในกรอบอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนในวุฒิปริญญาตรี หรือ ป

0

เกล็ดเล็กน้อยสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

         “ Date all reguirements were completed ”

          หากระบุวัน เดือน ปี  ในช่องนี้  ถือว่าได้ศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร เป็นวันที่ส

0

กองการเจ้าหน้าที่ จะจัดให้มีโครงการสัมมนา

ด้วย กองการเจ้าหน้าที่ จะจัดให้มีโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของุคลากรสายสนับสนุน เรื่

0

ซักซ้อมความเข้าใจ ผลงานตามหลักเกณฑ์เดิม และผลงานตามหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ

ขอซักซ้อมความเข้าใจอีกครั้้งค่ะ ในการส่งผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ  แบบเดิมและแบบใหม่

      

0

แจ้งเพื่อทราบ มาตรฐานกำหนตตำแหน่งสายงานจิตวิทยาคลินิก

ข่าวด่วน………สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งให้ทราบ ว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึก

0

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555

ตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให

0

การขยายเวลายื่นขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับข้าราชการ

ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งว่าให้ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เ

5

เล่าสู่ฟัง…..การจัดการความรู้ ( KM ) กองทะเบียนฯ

ปกติกองทะเบียนฯ จะ KM ภายในกองฯ ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เราเรียกติดปากกันว่า REG TALK   เราจะทำกันอย่างต่อเนื่อ

0

การปฏิบัติระหว่างลาศึกษาต่อ

การปฏิบัติระหว่างลาศึกษาต่อ

                 ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับอนุมัติให้ลา

0

การขออนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การขออนุมัติมหาวิทยาลัยลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

0

การลาไปศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/ปฏิบัติการวิจัย ในประเทศและต่างประเทศ

 ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๖  ไ

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8