0

ระเบียบเงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

           ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ครั้งที่  3/2555  เมื่อวันที่     30  มีนาคม  2555  เห็นชอ

4

การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานวุฒิป.ตรีไม่เกิน 15,000 บาท

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหาวารคาม  ในคราวประชุมครั้งที่  6/2555  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2555  ได้พิจารณาให้ความเห็น

2

การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยรอบวันที่ 1 เม.ย.55 (ใช้ฐานค่าจ้างเดิมก่อน 1 ม.ค.55)

                   มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งเพิ่มค่าจ้างพนักงาน  รอบวันที่ 1 เมษายน 2555 เสร็จเรียบร้อยแ

1

ประกาศ มมส เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการลาจำนวนวันลาและประเภทการลาของพนักงานที่จ้างตามภารกิจ พ.ศ.2555

ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ครั้งที่  9/2555  เมื่อวันที่     5  มิถุนายน 2555 เห

0

การจ้างบุคลากรชาวต่างชาติ

ตามที่มีการประชุมร่วมกันระหว่างกองแผนงาน  กองการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ  และผู้เกี่ยวข้

3

ความหมายและประเภทพนักงานราชการ

ความหมาย

พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณข

2

หลักการที่ใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2555

1)   เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้เลื่อนขั้นค่าจ้างคนละ  0.5  ขั้น ทุกคนก่อน  และให้ลูกจ้

6

หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

เดิมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการได้กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการเป็นขั้นเ

2

การให้ลูกจ้างประจำที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 ได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กระทรวงการคลังกำหนด

ด้วยกระทรวงการคลังได้แจ้งการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำส่วนราชการเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี จึ

8

การบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

การบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.  เป็นลูกจ้า

5

บทบาทและแนวทางปฎิบัติของผู้รับโทรศัพท์

        ผู้รับโทรศัพท์ในหน่วยงานมีหลายประเภท  ซึ่งมีบทบาทรับผิดชอบและแนวทางปฎิบัติในการรับโทรศัพท์แตกต่า

1

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  ให้นำข้อมูลการลา  พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การป

0

ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเดินทางไปราชการ

การเดินทางไปราชการ ” หมายความว่า การเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทา

1

แต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมิน และอน

0

ปฏิทินการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน

ขอแจ้งปฏิทินการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน ดังนี้

0

การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2556

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้บรรจุลูกจ้างชั่วคราว  ประจำปีงบประมาณ 2555  และสัญญาการจ้างลูกจ้างชั่วคราวก

15

เทคนิคดื่มน้ำให้ดีต่อสุขภาพ

น้ำมีความสำคัญต่อชีวิตเป็นอย่างยิ่ง  ถ้าชีวิตขาดน้ำก็จะอยู่ไม่ได้  เทคนิคการดื่มน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อส

0

ความสำคัญของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

ในองค์กรที่เราปฏิบัติงาน เคยเจอปัญหาที่เพื่อน ขาด  ลา  หรือรุนแรงสุด คือการลาออก แล้วไม่มีใครสามารถทำงาน

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8