7

ค่าครองชีพ 15,000 บาท ของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2555  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.) มีมติเห็นชอบ ร่างระเ

33

ธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 1

               การทำงานหลายท่านใช้หลักการหลายอย่าง แต่มีหลักธรรมที่เรียกว่า  “พรหมวิหาร 4″    เป็

3

การบริหารงานบุคคล

การบริหารงานบุคคล

 

“คน”  เป็นหนึ่งในปัจจัยทางการบริหารที่สำคัญและยอมรับกันทั่วไป เรียกย่

0

คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของรัฐ

คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของรัฐ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2553 เมื่

2

การบูรณาการแผนฯ สู่การประเมินรายบุคคล

การบูรณาการแผนฯสู่การประเมินรายบุคคล

           การบูรณาแผนฯ สู่การประเมินรายบุค

17

คุณภาพการให้บริการ

         จากประสบการณ์ที่ปฎิบัติงานในองค์กรที่ต้องให้บริการนิสิตเป็นจำนวนมาก และประสบการณ์การได้มีโอกาสเ

0

ประโยชน์ของการนำระบบสมรรถนะไปใช้ภายในองค์กร

การนำระบบสมรรถนะไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรมีประโยชน์ต่อบุคลากร ผู้บริหาร หน่วยงาน ผู้บริหาร

0

สไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

     บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ มีหลากหลายประเภทและหลากหลายรูปแบบการปฏิบัติงาน  ดังนั้นการเลือกรูปแบบการสอนงา

2

ผู้นำในอนาคต

บทความนี้เขียนเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้นำแห่งอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจเป็นอย่างมากซึ่งเขียนขึ

2

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

ด้วยกระทรวงการคลังออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ของข้าราชก

1

ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงาน

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานมีประโยชน์มากมาย

1.   เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงาน

2.  ช่วยลดคำถามและลดวลาในกา

0

แนะนำการค้นหา ระเบียบ ข้อบังคับ แบบฟอร์มต่างๆ บนเว็ปไซด์กองการเจ้าหน้าที่

เมื่อเข้าสู่เว็ปไซด์กองการเจ้าหน้าที่ คลิ้กเมนูที่ต้องการด้านซ้าย

6

เวลากับงาน หรือ งานกับเวลา

“ทฤษฎีวัตถุในถัง” ของขงเบ้ง  ได้กล่าวถึง เวลากับการทำงานไว้ โดยเนื

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8