1

บุญกฐินหรือบุญเดือนสิบสอง

บุญกฐินหรือบุญเดือนสิบสอง   


       

0

การร้องทุกข์เพราะเหตุคับข้องใจของบุคลากร มมส

สรุปสาระสำคัญข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ว่

1

7 สิงหาคม วันรพี (วันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย)

7 สิงหาคม วันรพี  วันรำลึกพระบิดาแ

0

ว่าด้วยคำสั่งทางปกครอง

คำสั่งทางปกครอง
1.เป็นการกระทำโดยเจ้าหน้าที่ (บทนิยาม ม.5)
2.เป็นการใช้อำนาจรัฐ (อำนาจฝ่ายปกครอง)
​เอกชนก็สาม

1

ปลอมลายมือ

ปลอมลายมือ

                การปลอมลายมือของคนอื่นลงใ

1

ความผิดฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

          ” มาตรา  40  ข้าราชการพล

0

การเรียกคืนเงินเดือนที่รับไปโดยไม่มีสิทธิ (ขาดราชการ)

การเรียกคืนเงินเดือนที่รับไปโดยไม่มีสิทธิ

*****************

          วันนี

0

ตาบอดคลำช้าง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556  กลับบ้านที่อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเยี่ยมคุณพ่อและคุณแม่ ซึ่งเป็นภารก

0

16 มกราคม “วันครู″

16 มกราคม “วันครู″
ครู หมายถึง ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ซึ่งมีผู้กล่าวว่ามาจากคำว

0

“ความรับผิดชอบ ” “คุณธรรม” และ “จริยธรรม”

          หลังจากร่วมทำบุญเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 85 พรรษา  เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2555 ของม

1

ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต

ความรู้เกี่ยวกับการทุจริต     : 

2

การกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงมีอะไรบ้าง ?

การกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบข้าราช

4

ยิ้มน้อย ๆ ในใจ

เห็นอะไร

ได้ยินอะไร

รู้อะไร

หยุดทำ  หยุดพูด  หยุดคิด

หายใจเข้าลึก ๆ

หายใจออกยาว ๆ

ใจสงบ  เบา  สบาย

 

0

ข้อบังคับ_ว่าด้วยการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง

ผมได้มีโอกาสได้เข้าไปอ่านบทความของท่านศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยการ

1

ความผิดทางวินัยที่ควรรู้ (1)

ความผิดทางวินัยที่ควรรู้ (1)

           ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในค

2

สาเหตุของการกระทำผิดวินัย

สาเหตุของการกระทำผิดวินัย

******************

           ตามที่  ได้เล่าเรื่องวินัย

2

วินัยและการรักษาวินัย ของข้าราชการและพนักงาน

วินัยข้าราชการและพนักงาน  

            กฎหมายที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และพนักงานในสถา

2

ขันติ สามารถทำให้เราเป็นนายเหนือสถานการณ์ต่าง ๆ

ขันติ คือ ความอดกลั้น อดทน หรือข่มใจ ที่จะไม่ทำอะไรตามที่เรานึกคิด  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบุคคลที่เราติดต่อ

Pages ... 1 2 3 4 5