2

อยู่กับปัจจุบันให้เป็น

การยอมรับความจริงก็ดี  การอยู่อย่างมีความสุขก็ดี  เป็นผลจากการที่เรารู้จักกับปัจจุบัน  คนส่วนใหญ่อยูกับ

1

การปฏิบัติราชการที่ผู้บริหารต้องรู้ กรณี การปฏิบัติราชการแทน

ผู้บริหารหลายท่านคงเคยสงสัยและงุนงงกับคำว่า “ปฏิบัติราชการแทน” จนบางครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง อาจเกิด

0

การปฏิบัติราชการที่ผู้บริหารต้องรู้ กรณี การรักษาราชการแทน

ผู้บริหารหลายท่านคงเคยสงสัยและงุนงงกับคำว่า“รักษาราชการแทน” จนบางครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง อาจเกิดควา

0

การปฏิบัติราชการที่ผู้บริหารต้องรู้ กรณี การรักษาการในตำแหน่ง

ผู้บริหารหลายท่านคงเคยสงสัยและงุนงงกับคำว่า “รักษาการในตำแหน่ง” จนบางครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง อาจเกิ

0

หลักกฎหมายปกครองที่ผู้บริหารต้องรู้

ผ่ายปกครองจะกระทำการในทางปกครองหรือกิจกรรมทางปกครองในเรื่องใดได้ก็ต่อเมื่อ

1.มีกฎหมายบัญญัติให้ฝ่ายปก

0

กฎหมายเกี่ยวกับการรับมอบอำนาจกระทำการแทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๑.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชก

0

การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

1. เป็นระบบอุทธรณ์บังคับทั่วไป

2. ถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ ต้องใช้ระบบอุทธรณ์ตาม

0

คำสั่งทางปกครองที่ออกโดยฝ่าฝืนกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

1. การฝ่าฝืนวิธีพิจารณาอาจทำให้คำสั่งทางปกครองไม่สมบูรณ์

2. กฎหมายเปิดช่องให้แก้ไขข้อบกพร่องได้

2.1 ออกคำส

0

ผลของคำสั่งทางปกครอง

1. มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้ง

2. มีผลอยู่ตามเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอน หรือสิ้นผลลง

1

รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง

1. ทำเป็นหนังสือ

1.1 วัน เดือน ปี

1.2 ชื่อ / ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

1.3 ลายมือชื่อ

1.4 ต้องจัดให้มีเหตุผลของคำสั่ง

2

0

การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง

1. พิจารณาในด้าน “เจ้าหน้าที่”

1.1 ต้องทำโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในเรื่องนั้น (มาตรา 12 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบั

0

การใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ กับการบริการสาธารณสุข

 

(๑) ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๕

0

หลักการพื้นฐานของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ระบบ “นิติรัฐ” – หลัก “นิติธรรม”

- การปกครองโดยกฎหมายและมิใช่การปกครองโดยมนุษย์

- หลักการกระทำทางปกครองต้องช

0

การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสำนักงาน วิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย และศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย

การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสำนักงาน วิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย
และศูนย์ หรือหน่

0

การวางระเบียบและออกข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย

การวางระเบียบและออกข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย จะต้องเป็นกรณีที่

๑. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย

0

การรายงานการกำกับติดตามการมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

เพื่อให้การดำเนินการภายในคณะ สถาบัน สำนักหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ทราบถึงการรายงานและก

0

การแจ้งความร้องทุกข์

เมื่อมีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นผู้เสียหายจะต้องไปแจ้งความร้องทุกข์ตามกฎหมาย พนักงานสอบสวน

0

การกระทำในทางปกครองหรือกิจกรรมทางปกครอง

ฝ่ายปกครองจะกระทำการในทางปกครองหรือกิจกรรมทางปกครองในเรื่องใดได้ก็ต่อเมื่อ

๑. มีกฎหมายบัญญัติให้ฝ่ายป

Pages ... 1 2 3 4 5