1

กิจนิสัยที่ได้จากการเจริญกรรมฐาน

การเจริญกรรมฐาน  เป็นการกระทำที่ทำให้จิตของท่านเป็นบุญเป็นกุศล เมื่อทำอย่างจริงจัง กิจนิสัย 4 ประการ ก็ต้

0

คำพ่อสอน

…..การวินิจฉัยตัดสินปัญหามีหลายระดับ  อย่างหยาบที่สุดได้แก่วินิจฉัย ตัดสินตามความพอใจ  ไม่อาศัยเหตุผลและ

0

ความรูจักประมาณ

ความรู้จักประมาณ  ก็เป็นคุณธรรมที่ดีอีกอย่างหนึ่ง  คนไม่รู้จักประมาณจะมีผลเสียมากกว่าผลดี ทำให้เกิดควา

1

คำพ่อสอน

ได้อ่านหนังสือ คำพ่อสอน  เป็นหนังสือที่ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชี

25

หลักการครองงาน

                   การทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ  เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่หลายคนปรารถนา  จึงมีหลั

2

อำนาจกำกับ กับ อำนาจบังคับบัญชา แตกต่างกันอย่างไร?

อำนาจกำกับ กับ อำนาจบังคับบัญชา แตกต่างกันอย่างไร?

0

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารได้

พระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๖

15

ตัวตนของ “คนทะเบียน”

การมองตนเองและการวิเคราะห์  SWOT  กองทะเบียนและประมวลผล

………………………………..

           ผล

1

การบริหารงาน

       ได้อ่าน หมายเหตุ ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   เรื่องจากปก คุยสบาย ๆ กับเลขาธิการ ก.พ. ท่านได

0

หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

(ร่าง)

ประกาศ  ก.บ.ม.

เรื

11

เทคนิคการบริหารงานและบริหารกลุ่มงาน

    มีหลายท่านที่ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มงาน ด้วยภารกิจที่หลากหลายตามหน่วย

3

การ rotate งานและตำแหน่งสำคัญอย่างไร ???

การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) หนึ่งในเครื่องมือการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร (Development Tools) การบริหารองค์กรให้มีป

54

วิธีทำให้มีเงินเก็บและเป็นอิสระทางการเงินอย่างยั่งยืน

สำหรับน้อง ๆ ที่พึ่งทำงานหรือคนที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว อาจจะบ่น ๆ ว่าทำไมไม่มีเงินเก็บเลย ไม่ต้องกังวลนะ

33

ธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 1

               การทำงานหลายท่านใช้หลักการหลายอย่าง แต่มีหลักธรรมที่เรียกว่า  “พรหมวิหาร 4″    เป็

3

การขอรับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับมาตรา ๑๔ แห

2

วินัยข้าราชการ และพนักงาน ตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง พ.ร.บ. ระบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง

“ข้าราชการพลเรือนในสถ

1

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

0

คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของรัฐ

คุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของรัฐ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2553 เมื่

Pages ... 1 2 3 4 5