1

ข้อแตกต่างเรื่องวินัยและการรักษาวินัย ข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กับ วินัยข้าราชการพลเรือน

วินัยและการรักษาวินัย ของข้าราชการและพนักงานในสถาบัน

2

การสอบใบขับขี่แบบใหม่ปี ๒๕๕๕

ทุกวันนี้ต้องใช้เวลาสอบใบขับขี่ ๒ วัน คือ ปรับเป็นอบรม ๔ ชั่วโมง เป็นนโยบายใหม่เหมือนกันทุกที่เริ่มบัง

2

“นิติกร” คืออะไร ทำไมต้องมี “นิติกร”

“นิติกร” คืออะไร

ทำไมต้องมี “นิติกร”

1

บัตรสนเท่ห์กับการร้องเรียน

บัตรสนเท่ห์กับการร้องเรียน
         ในแวดวงราชการ หน่วยงานของรัฐหรือภาคเอ

8

ทำไม ข้าราชการ พนักงานจึงต้องร้องทุกข์

ทำไม ?  ต้องมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ว่าด้วยการร้องทุกข์และ

Pages ... 1 2 3 4 5