4

ยิ้มน้อย ๆ ในใจ

เห็นอะไร

ได้ยินอะไร

รู้อะไร

หยุดทำ  หยุดพูด  หยุดคิด

หายใจเข้าลึก ๆ

หายใจออกยาว ๆ

ใจสงบ  เบา  สบาย

 

2

ขันติ สามารถทำให้เราเป็นนายเหนือสถานการณ์ต่าง ๆ

ขันติ คือ ความอดกลั้น อดทน หรือข่มใจ ที่จะไม่ทำอะไรตามที่เรานึกคิด  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบุคคลที่เราติดต่อ

2

อยู่กับปัจจุบันให้เป็น

การยอมรับความจริงก็ดี  การอยู่อย่างมีความสุขก็ดี  เป็นผลจากการที่เรารู้จักกับปัจจุบัน  คนส่วนใหญ่อยูกับ

0

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม

การประกันสังคมเป็นเรื่อง สำคัญที่รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในโลกส่วนใหญ่นำระบบประกันสังคมไปใช้ในการให้หลัก

0

สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมกรณีเจ็บป่วย

กรณีเจ็บป่วยทั่วไป

ผู้ประกันตนเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย

ตามประกาศของคณะกรรมการการแพทย์ตาม พ.ร.บ. ประก

0

เงินสมทบที่ประกันสังคมจัดเก็บในอัตรา 5%แบ่งเป็นสัดส่วนอย่างไรบ้างและมีเงินออมเท่าใด

  • จัดเก็บในอัตราร้อยละ 1.5 ของค่าจ้าง สำหรับประโยชน์ทดแทน 4 กรณีคือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพและเสียชีวิต<
0

แนะนำสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยนอกจากประกันสังคมแล้วมหาวิทยาลัยได้จัดสรรเพิ่มเติมกับบริษัทอเมริกันอินเตอ

0

การขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ

ข้าราชการ/ พนักงาน ที่มีความประสงค์ขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร (ขอยกเว้นได้เฉพาะตำแหน่งอาจารย์ค่ะ)  ให้ด

0

การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามหมายกำหนดการ หรือกำหนดนัดหมายของทางราชการ

ในหมายกำหนดการหรือกำหนดการนัดหมายของทางราชการในพระราชพิธีหรือรัฐพิธีต่าง ๆ จะมีข้อความระบุการแต่งกายใ

0

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ให้ประดับตามลำดับในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และตามกำหนดนัดหมายของทางรา

0

ขอทบทวนความเข้าใจ คำว่า…

“วันทำการ”  หมายความว่า  วันปฏิบัติราชการไม่นับวันหยุดราชการ

“วัน”   หมายความว่า  นับวันหยุดราชการรวมด้ว

0

การลาอุปสมบท (เมื่อครบกำหนดวันที่ลาสิกขาแล้ว อย่าลืม รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน)

บุคลากร (ชาย) ทุกหน่วยงาน เมื่อท่านได้ยื่นเรื่องขอลาอุปสมบทมาที่กองการเจ้าหน้าที่แล้วและได้รับคำสั่งให้

0

สรุปวันลาประจำปีงบประมาณ 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)

ด้วยใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2555 แล้วกองการเจ้าหน้าที่ใคร่ขอให้ทุกหน่วยงานได้สรุปวันลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ลาอุ

1

รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง

1. ทำเป็นหนังสือ

1.1 วัน เดือน ปี

1.2 ชื่อ / ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

1.3 ลายมือชื่อ

1.4 ต้องจัดให้มีเหตุผลของคำสั่ง

2

7

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

1. ตำแหน่งสวนควรอยู่ทางทิศตะวันออก

ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าทิศตะวันออกเป็นท

5

เล่าสู่ฟัง…..การจัดการความรู้ ( KM ) กองทะเบียนฯ

ปกติกองทะเบียนฯ จะ KM ภายในกองฯ ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เราเรียกติดปากกันว่า REG TALK   เราจะทำกันอย่างต่อเนื่อ

5

บทบาทและแนวทางปฎิบัติของผู้รับโทรศัพท์

        ผู้รับโทรศัพท์ในหน่วยงานมีหลายประเภท  ซึ่งมีบทบาทรับผิดชอบและแนวทางปฎิบัติในการรับโทรศัพท์แตกต่า

5

ศิลปะการพูดในที่ชุมชน

          คนเราทุกคนถ้าไม่เป็นใบ้ ก็ย่อมจะพูดได้  แต่การพูดได้กับการพูดเป็น หรือการพูดได้กับการพูดดีเป็นสิ

Pages ... 1 2 3