0

ความรูจักประมาณ

ความรู้จักประมาณ  ก็เป็นคุณธรรมที่ดีอีกอย่างหนึ่ง  คนไม่รู้จักประมาณจะมีผลเสียมากกว่าผลดี ทำให้เกิดควา

7

มัธยัสถ์ดีอย่างไร

มัธยัสถ์  คือ  ความเป็นกลาง ๆ ไม่มาก ไม่น้อย พอดี พอประมาณ พอเหมาะ ไม่ใช้จ่ายอย่างฝืดเคือง ไม่ใช้จ่ายอย่างส

1

คำพ่อสอน

ได้อ่านหนังสือ คำพ่อสอน  เป็นหนังสือที่ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชี

25

หลักการครองงาน

                   การทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ  เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่หลายคนปรารถนา  จึงมีหลั

2

ทฤษฎีแรงจูงใจ

ทฤษฎีแรงจูงใจ Motivation Theory

แนวความคิดของการจูงใจมีได้หลายแง่หลายมุม ดังนั้นจึงมีทฤษฎีต่าง

15

ตัวตนของ “คนทะเบียน”

การมองตนเองและการวิเคราะห์  SWOT  กองทะเบียนและประมวลผล

………………………………..

           ผล

2

ความหมายของ นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ความหมายของนวัตกรรม

“นวัตกรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้

1

Learning Style (รศ. มัณฑรา ธรรมบุศย์)

 Learning Style คือ รูปแบบการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้ของมนุษย์ มนุษย์เราน

1

การบริหารงาน

       ได้อ่าน หมายเหตุ ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   เรื่องจากปก คุยสบาย ๆ กับเลขาธิการ ก.พ. ท่านได

11

เทคนิคการบริหารงานและบริหารกลุ่มงาน

    มีหลายท่านที่ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มงาน ด้วยภารกิจที่หลากหลายตามหน่วย

3

การศึกษาภควันตภาพ Ubiquitous Education (ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์)

การศึกษาภควันตภาพ (Ubiquitous Education)

การศึกษาภควันตภาพ (Ubiquitous Education) เป็นระบบการศึกษาแห่งอนาคตที่จะสลายภาพการศึกษาทางใ

0

รูปแบบการคิด (Cognitive Style) และ รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style)

ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางความคิดของมนุษย์ที่สำคัญนั้น นอกจากความเชื่อ และทั

3

การ rotate งานและตำแหน่งสำคัญอย่างไร ???

การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) หนึ่งในเครื่องมือการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร (Development Tools) การบริหารองค์กรให้มีป

54

วิธีทำให้มีเงินเก็บและเป็นอิสระทางการเงินอย่างยั่งยืน

สำหรับน้อง ๆ ที่พึ่งทำงานหรือคนที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว อาจจะบ่น ๆ ว่าทำไมไม่มีเงินเก็บเลย ไม่ต้องกังวลนะ

33

ธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 1

               การทำงานหลายท่านใช้หลักการหลายอย่าง แต่มีหลักธรรมที่เรียกว่า  “พรหมวิหาร 4″    เป็

6

การพัฒนาระบบงานทะเบียน

ช่วงนี้อาจจะถือว่าเป็นเป้าหมายหลักที่กองทะเบียนฯ จะร่วมมือกับสำนักคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบงานทะเบีย

13

การพัฒนาภาพลักษณ์การให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ กองทะเบียนและประมวลผล

           กองทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานกลาง ที่ให้บริการในหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย และหลายช่องทาง หน้าเ

7

พัฒนาการ การลงทะเบียนเรียน จากอดีต-ปัจจุบัน

พัฒนาการ การลงทะเบียนเรียน จากอดีต-ปัจจุบัน

     ขอเล่าแบ่งปันความรู้ เรื่อง พัฒนาการ การลงทะเบียนเรียนขอ

Pages ... 1 2 3