25

หลักการครองงาน

                   การทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ  เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่หลายคนปรารถนา  จึงมีหลั

5

การยกบ้านเพื่อหนีน้ำท่วม

ถ้าน้ำท่วมมากๆ จะยกบ้านให้หนีปัญหาน้ำท่วมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ มีสิ่งต่างๆ ที่ต้องระวัง

อย่างมาก ถ้าเป

15

ตัวตนของ “คนทะเบียน”

การมองตนเองและการวิเคราะห์  SWOT  กองทะเบียนและประมวลผล

………………………………..

           ผล

1

การบริหารงาน

       ได้อ่าน หมายเหตุ ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   เรื่องจากปก คุยสบาย ๆ กับเลขาธิการ ก.พ. ท่านได

1

บทบาทผู้ตรวจสอบภายในกับการทุจริต

บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการทุจริต

 

มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

11

เทคนิคการบริหารงานและบริหารกลุ่มงาน

    มีหลายท่านที่ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มงาน ด้วยภารกิจที่หลากหลายตามหน่วย

3

การบริหารงานและการควบคุม

บริษัทกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน และกำกับให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีตลอดจนส่งเสริมให้เกิดวัฒนธร

6

มารู้จักกับการบัญชีสืบสวนกัน

การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญที่นำมาสู่ความล้มเหลวของหลายๆ องค์กร โดยสาเหตุที่สำคัญเกิดจากความหละหลวม
54

วิธีทำให้มีเงินเก็บและเป็นอิสระทางการเงินอย่างยั่งยืน

สำหรับน้อง ๆ ที่พึ่งทำงานหรือคนที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว อาจจะบ่น ๆ ว่าทำไมไม่มีเงินเก็บเลย ไม่ต้องกังวลนะ

33

ธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 1

               การทำงานหลายท่านใช้หลักการหลายอย่าง แต่มีหลักธรรมที่เรียกว่า  “พรหมวิหาร 4″    เป็

1

แนวปฏิบัติทั่วไปของการจัดการเงินทดรองราชการ

1. ทำสัญญา 2 ฉบับ มอบให้ผู้ยืมและผู้ให้ยืมเก็บไว้เป็นหลักฐาน

2. ไม่ให้ลูกหนี้รายเดิมที่ยังค้างชำระ ยืมซ้ำ

3.

1

การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ค่าเช่าที่พัก) ของมหาวิทยาลัยฯ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการภายในประเ

1

จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือที่ กค 0408.2/ว 366 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2554  กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

2

คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบภายใน

การรายงานผลการตรวจสอบภายในจากการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน  ต้องรายงานฯ ที่จะชี้วัดถึงคุณภาพ ประกอบ

1

เอกสารประกอบรายงานฐานะเงินทดรองราชการประจำเดือน

อาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่สิ่งเ็ล็กๆๆที่ว่านี่แหละมักจะเป็นปัญหาสำหรับหลายๆๆ

หน่วยงาน   ตามที่

2

มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน นับเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของส่วนราชการมีประสิทธิ

0

PricewaterhouseCoopers (PwC) วิศัยทัศน์กับกระบวนการผลิตนักตรวจสอบบัญชีชั้นนำระดับโลก

PricewaterhouseCoopers (PwC) วิศัยทัศน์กับกระบวนการผลิตนักตรวจสอบบัญชีชั้นนำระดับโลก

เป็นที่ยอมรับกันในวงก

1

การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาเวลาราชการ พ.ศ. 2550

จาการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ พบว่า  โดยส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่า

Pages ... 1 2 3