0

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนบทความวิจัยเชิงข่าว

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนบทความวิจัยเชิงข่าว วันที่ 25 มกราคม 2557 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้อง SB1001 อาคารบริหารธุร

0

โครงการสัมมนาการพัฒนานกวิจัยและหน่วยปฏิบัติการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยเชิงข่าว”

โครงการสัมมนาการพัฒนานกวิจัยและหน่วยปฏิบัติการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสู่ความเป็นเลิศในระดับส

0

แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการวิจัยและการผลิตบัณฑิต ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพภายในกับผู้รับผิดชอบงานวิจัยและงานวิชาการของคณะวิชา

เมื่อวันศุกร์ที่  8  กุมภาพันธ์  2556  ณ  ห้องประชุม  1  ชั้น  4  อาคารบรมราชกุมารี   ศูนย์พัฒนาและประกันคุณ

0

KM: การใช้ facebook เพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ และระบบ CRM

การใช้ facebook เพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ และระบบ CRM

วันนี้ สำนักวิทยบริการจัด

1

รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง

1. ทำเป็นหนังสือ

1.1 วัน เดือน ปี

1.2 ชื่อ / ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

1.3 ลายมือชื่อ

1.4 ต้องจัดให้มีเหตุผลของคำสั่ง

2

7

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

1. ตำแหน่งสวนควรอยู่ทางทิศตะวันออก

ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าทิศตะวันออกเป็นท

3

ความรู้ในการลงบัญชีครุภัณฑ์ในระบบ MIS

ให้เจ้าหน้าที่พะสดุหน่วยงานดำเนินการ  ดังนี้
เข้าไปในใบตรวจรับพัสดุ  ในระบบ MIS

  1. ทำการกำหนดกลุ
15

ตัวตนของ “คนทะเบียน”

การมองตนเองและการวิเคราะห์  SWOT  กองทะเบียนและประมวลผล

………………………………..

           ผล

11

เทคนิคการบริหารงานและบริหารกลุ่มงาน

    มีหลายท่านที่ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มงาน ด้วยภารกิจที่หลากหลายตามหน่วย

0

ทำวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพ

จากการที่เข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4“ทองกวาววิชาก

5

ครั้งแรก… กับการส่งบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ #1

ด้วยเงื่อนไขของการรับทุนวิจัย ทำให้ต้องแสวงหาแหล่งตีพิมพ์บทความวิจัย เพื่อนำมาประกอบการขออนุมัติเบิกจ

0

การปรับค่าน้ำหนักการตีพิมพ์บทความวิจัย (ตัวบ่งชี้ ๓-๕) ล่าสุด ของ สมศ

มีข่าวดีที่จะขอแจ้งให้กับคณะวิชา และมหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (๑๑ พค ๕๕) ได้รับอีเมล์แจ้งข่าวจาก

54

วิธีทำให้มีเงินเก็บและเป็นอิสระทางการเงินอย่างยั่งยืน

สำหรับน้อง ๆ ที่พึ่งทำงานหรือคนที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว อาจจะบ่น ๆ ว่าทำไมไม่มีเงินเก็บเลย ไม่ต้องกังวลนะ

33

ธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 1

               การทำงานหลายท่านใช้หลักการหลายอย่าง แต่มีหลักธรรมที่เรียกว่า  “พรหมวิหาร 4″    เป็

0

แนวทางในการเลือกปัญหาเพื่อการวิจัย

ขั้นแรกของการวิ

0

จรรยาบรรณของนักวิจัย

จรรยาบรรณของนักวิจัย

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย

0

ความรู้เกี่ยวกับวิจัย

คำว่า ” การวิจัย (Research) เป็นคำที่คุ้นเคยและรู้จักกันอย่างแพร่หลายทุกวงการทั้งนักวิชาการและชาวบ้านทั่วไป ทั

1

เกณฑ์คุณภาพการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ของ สมศ.

เกณฑ์คุณภาพการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ของ สมศ.  จำแนกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่