1

สอบสัมภาษณ์น้องAdmissions 2555

15 – 16  พฤษภาคม 2555 พวกเราชาวกองบริการการศึกษาและชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้

54

วิธีทำให้มีเงินเก็บและเป็นอิสระทางการเงินอย่างยั่งยืน

สำหรับน้อง ๆ ที่พึ่งทำงานหรือคนที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว อาจจะบ่น ๆ ว่าทำไมไม่มีเงินเก็บเลย ไม่ต้องกังวลนะ

33

ธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 1

               การทำงานหลายท่านใช้หลักการหลายอย่าง แต่มีหลักธรรมที่เรียกว่า  “พรหมวิหาร 4″    เป็

0

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ  ประจำปีการศึก

1

หยิบแต่สิ่งที่ดีๆมาใช้จากการศึกษาดูงาน

                    จากการเข้าไปศึกษาดูงานศูนย์ ACER เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวัน 6-11 กันยายน  พ.

0

ทำอย่างไรถึงจะ Admissions ติด

จากที่ได้แจ้งใน blog ครั้งก่อนถึงการเตรียมองค์ประกอบเพื่อนำไปคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา หรือ Admissions กลาง  ไป

0

การเตรียมองค์ประกอบสมัครสอบ Admissions

สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Central University Admissions System : CUAS) จะต้องเตรียมองค์ประกอบ 4  ส่วน 

0

แนวปฏิบัติของนิสิตช่วยงานประจำสนามสอบ

แนวปฏิบัติของนิสิตช่วยงานประจำสนามสอบ
GAT/PAT

0

แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการคุมสอบ GAT และ PAT ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการคุมสอบ
GAT และ PAT  ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อ
1.
กรรมการคุมสอบ/กรรม

0

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน

0

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ GAT และ PAT ประจำปีการศึกษา 2555

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ GAT และ PAT ประจำปีการศึกษา 2555

ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ

0

การปรับตัวนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2553

การปรับตัวนิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา  2553         มีวัตถุประสงค์เพื่อ  

0

จุดเด่น และสิ่งอำนวยความสะดวกของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 

 จุดเด่น

  1.               สามารถแนบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้
  2.               สร้างเอกส
0

กรณีมีระบบขัดข้องหรือต้องการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ท่านสามารถมาดำเดินการได้ที่ เมนูเว็บบอร์ด ในระบบ eds เมื่อท่านคลิ๊กเข้ามาแล้วท่านก็จะเห็นเมนูในแถบเมนูดั

0

อธิบายส่วนประกอบหลักของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เมนูการปฏิบัติงานของแต่ละงาน  เป็นแถบที่แสดงสถานะของงานซึ่งจะแตกต่างตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน ประกอบไปด้ว

0

ประโยชน์ของการสร้างความเข้าใจเรื่องการศึกษาต่อและอาชีพนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

การออกพบปะเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการศึกษาต่อและอาชีพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคตะวันออกเฉี

0

การสำรวจความถนัดของผู้เรียน

การที่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสสำรวจตนเองจากการเรียนรายวิชาต่างๆในหลักสูตรอาทิเช่น

0

การเข้าใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MSU-EDS)

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (MSU Electronic  Document  System )  จะทำงาน อยู่บน  Server  กลางตั้ง

Pages ... 1 2 3 4 5 6