6

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MSU-EDS) เวอร์ัชั่น 2 คืออะไร

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Electronic Document System) เป็นระบบการรับ-ส่งเอกสารทางอินเตอร

0

แนะนำเอกสารแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า เพื่

0

โครงการคณะดำเนินการเอง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีหลากหลายช่องทางในการรับเข้าศึกษา โครงการที่คณะดำเนินการเองเป็นอีกช่องทางหนึ่งท

1

ข้อแตกต่างของการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง กับระบบพิเศษ

การเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบรับตรง  กับระบบพิเศษ   มีข้อแตกต่างกันที่ค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมกา

0

ปัญหาที่พบในการดำเนินการจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 23-27 ธันวาคม 2554 สนามสอบสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

การดำเนินการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2555  วันที่

1

ยินดีต้อนรับบัณฑิตที่กำลังหางานเชิญที่ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โอกาสดีๆ สำหรับบัณฑิตที่กำลังหางาน กองบริการการศึกษา ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต  โดยมีวั

1

สิ่งที่นักเรียนและคุณครูได้จากการเข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 ณ มหาวิท

1

ความต้องการศึกษาต่อและความสนใจอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการในการศึกษาต่อและความสนใจการเลือกอาชีพของนักเรียน

Pages ... 1 2 3 4 5 6