0

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหิจศึกษาหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 17

ด้วยสมาคมสหกิจศึกษาไทย กําหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร
“คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

0

ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานสหกิจศึกษา

จากการประชุมระดมความคิดเพื่อวิดคระห์สถานภาพผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอก

0

แนวโน้มการจัดสหกิจศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคต

1. ตลาดแรงงาน

-  จะเป็นตลาดแรงงานเสรีที่มีความเป็นสากลากขึ้น

-   มีความเคลื่อนไหวของแรงงาน ความรู้กว

0

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานสหกิจศึกษา

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานสหกิจศึกษา

1.  ปัจจัยแห่งความสำเร็จหลัก คือ สถานศึกษากับสถานประ

1

รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง

1. ทำเป็นหนังสือ

1.1 วัน เดือน ปี

1.2 ชื่อ / ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

1.3 ลายมือชื่อ

1.4 ต้องจัดให้มีเหตุผลของคำสั่ง

2

7

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

1. ตำแหน่งสวนควรอยู่ทางทิศตะวันออก

ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าทิศตะวันออกเป็นท

0

การแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานสหกิจศึกษา

ในการทำงานงานต่างๆ ดิฉันเชื่อว่าจะต้องมีการเกิดปัญหาขึ้นในแต่ละงานขึ้นอยู่กับมันมากน้อยแค่ไหน 

0

บทบาทของผู้นิเทศและการสอนงาน

บทบาทของผู้นิเทศและการสอนงาน ประกอบด้วย

- การวางแผน เพื่อรับนิสิตสหกิจศึกษา

- การสอนงาน นิสิตสหกิจศึกษา

0

เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 12

1. ชื่อหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สมาคมสหกิจศึกษาไทย (สสศท.)
3. วัตถุประสงค์ขอ

3

ความรู้ในการลงบัญชีครุภัณฑ์ในระบบ MIS

ให้เจ้าหน้าที่พะสดุหน่วยงานดำเนินการ  ดังนี้
เข้าไปในใบตรวจรับพัสดุ  ในระบบ MIS

  1. ทำการกำหนดกลุ
8

เกร็ดความรู้ วิธีการติดอากรแสตมป์ใบสั่งจ้าง ข้อตกลงจ้าง หรือสัญญาจ้าง

วิธีการคิดค่าอากรแสตมป์ แบบง่าย ๆ  หากหน่วยงานของท่านมีการจ้างทำของ  โดยได้มีการทำเป็นใบสั่งจ้าง ข

1

สาระน่ารู้ “การทำใบเบิกวัสดุในระบบ MIS”

สาระน่ารู้ “การทำใบเบิกวัสดุในระบบ MIS”
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงานเข้าไปดำเนินการในระบบ
MIS  แล้วดำเนินการ

0

มารู้จักกับนิยามศัพท์เกี่ยวกับสหกิจศึกษา

มารู้จักกับนิยามศัพท์เกี่ยวกับสหกิจศึกษา

สถานศึกษา        หมายความว่า        หน่วยงานศึกษาของร

15

ตัวตนของ “คนทะเบียน”

การมองตนเองและการวิเคราะห์  SWOT  กองทะเบียนและประมวลผล

………………………………..

           ผล

11

เทคนิคการบริหารงานและบริหารกลุ่มงาน

    มีหลายท่านที่ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มงาน ด้วยภารกิจที่หลากหลายตามหน่วย

54

วิธีทำให้มีเงินเก็บและเป็นอิสระทางการเงินอย่างยั่งยืน

สำหรับน้อง ๆ ที่พึ่งทำงานหรือคนที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว อาจจะบ่น ๆ ว่าทำไมไม่มีเงินเก็บเลย ไม่ต้องกังวลนะ

33

ธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 1

               การทำงานหลายท่านใช้หลักการหลายอย่าง แต่มีหลักธรรมที่เรียกว่า  “พรหมวิหาร 4″    เป็

0

บทบาทและหน้าที่ของนิสิตโครงการสหกิจศึกษา

บทบาทและหน้าที่ของนิสิตโครงการสหกิจศึกษา

1.  ต้องผ่านการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมและการฝึกอบรมตา

Pages ... 1 2