0

เกณฑ์ในการคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

เกณฑ์ในการคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

1.  เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3หรือชั้นปี

0

บทบาทหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา

บทบาทหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา

1. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

2.  ต้องผ่านการ

0

สหกิจศึกษาต่างกับการฝึกงานอย่างไร ?

สหกิจศึกษาต่างกับการฝึกงานอย่างไร ?

ในการจัดระบบการศึกษาของสาขาวิชาที่ต้องมีปฏิบัติงานวิชาชีพตา

0

การประชาสัมพันธ์การรับนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

การประชาสัมพันธ์การรับนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

โครงการสหกิจศึกษา มีจุดมุ่งหมายเพื่อผล

0

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 10

ขอเชิญตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
หลักสูตร “คณาจารย์นิเท

0

สหกิจศึกษาคืออะไร

สหกิจศึกษา คืออะไร ?
สหกิจศึกษา(Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างเป็นระบ

0

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาจะได้รับการเสนองานหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทุกคนหรือไม่

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาจะได้รับการเสนองานหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทุกคนหรือไม่
ตอบนิสิตที่เ

0

การนิเทศงานสหกิจศึกษา (Student Counseling)

การนิเทศงาน (Student Counseling)
โครงการสหกิจศึกษา ได้จัดให้มีการนิเทศงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจำสาขาวิชา

0

บทบาทและหน้าที่ของสถานประกอบการ

บทบาทและหน้าที่ของสถานประกอบการ

สถานประกอบการมีความสำคัญในการพัฒนานิสิตและทำให้วิธีการของสหกิจศึกษา

0

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับการฝึกงาน

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับการฝึกงาน
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ปฏิบัติงานเสม

0

ประโยชน์ที่นิสิตจะได้รับจากการเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ประโยชน์ที่นิสิตที่จะได้รับ
1. ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาที่เรียนเพิ่มเติม นอกเหนือไปจากการเรียนในห

0

การนิเทศงานสหกิจ ( Student Counseling) คืออะไร

สหกิจศึกษา ได้จัดให้มีการนิเทศงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาประจำสาขาวิชาที่นิสิตไปปฏิบัติงาน โดยมี

0

ฝึกปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาได้อะไร..?

เข้าฝึกปฏิบัติงานกับโครงการสหกิจศึกษา..ได้อะไร??   1. ได้รับประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาชีพที่เรียนมา  2.ได้โอกา

Pages ... 1 2