0

วงจรคุณภาพ (PDCA) กับ การทำงาน

วงจรคุณภาพ (PDCA) กับ การทำงาน

  0

ทำไมต้องประกันคุณภาพการศึกษา???


                การที่เราจะทราบว่าสิ่งใดมีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการใช้งาน ดีในระดับใดนั้

0

แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการวิจัยและการผลิตบัณฑิต ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพภายในกับผู้รับผิดชอบงานวิจัยและงานวิชาการของคณะวิชา

เมื่อวันศุกร์ที่  8  กุมภาพันธ์  2556  ณ  ห้องประชุม  1  ชั้น  4  อาคารบรมราชกุมารี   ศูนย์พัฒนาและประกันคุณ

5

ภาพบรรยากาศ รอบตัดสิน การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิตนักศึกษา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส

1

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับสถาบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทุกคณะวิชา

 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพกา

1

MSU-IQA-Network สัญจร 06/12/2012

ถ่ายภาพรวมเครือข่าย ณ สถานปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช โดยผู้ช่วยศาสตราจา

4

ยิ้มน้อย ๆ ในใจ

เห็นอะไร

ได้ยินอะไร

รู้อะไร

หยุดทำ  หยุดพูด  หยุดคิด

หายใจเข้าลึก ๆ

หายใจออกยาว ๆ

ใจสงบ  เบา  สบาย

 

2

ขันติ สามารถทำให้เราเป็นนายเหนือสถานการณ์ต่าง ๆ

ขันติ คือ ความอดกลั้น อดทน หรือข่มใจ ที่จะไม่ทำอะไรตามที่เรานึกคิด  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบุคคลที่เราติดต่อ

2

อยู่กับปัจจุบันให้เป็น

การยอมรับความจริงก็ดี  การอยู่อย่างมีความสุขก็ดี  เป็นผลจากการที่เรารู้จักกับปัจจุบัน  คนส่วนใหญ่อยูกับ

0

การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

1. เป็นระบบอุทธรณ์บังคับทั่วไป

2. ถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ ต้องใช้ระบบอุทธรณ์ตาม

0

คำสั่งทางปกครองที่ออกโดยฝ่าฝืนกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

1. การฝ่าฝืนวิธีพิจารณาอาจทำให้คำสั่งทางปกครองไม่สมบูรณ์

2. กฎหมายเปิดช่องให้แก้ไขข้อบกพร่องได้

2.1 ออกคำส

0

ผลของคำสั่งทางปกครอง

1. มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้ง

2. มีผลอยู่ตามเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอน หรือสิ้นผลลง

1

รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง

1. ทำเป็นหนังสือ

1.1 วัน เดือน ปี

1.2 ชื่อ / ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

1.3 ลายมือชื่อ

1.4 ต้องจัดให้มีเหตุผลของคำสั่ง

2

7

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

1. ตำแหน่งสวนควรอยู่ทางทิศตะวันออก

ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าทิศตะวันออกเป็นท

5

เล่าสู่ฟัง…..การจัดการความรู้ ( KM ) กองทะเบียนฯ

ปกติกองทะเบียนฯ จะ KM ภายในกองฯ ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เราเรียกติดปากกันว่า REG TALK   เราจะทำกันอย่างต่อเนื่อ

0

การกำหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15  ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2564) ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาอุดมศึกษ

0

การนับจำนวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่  4.6  (สมศ.)  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  ผลงานวิชาการที่นำมานับได้ในตัวบ่งชี้นี้  คือ

2

เพราะเหตุใดมหาวิทยาลัยมหาสารคามถึงมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 การบริหารความเสียง เป็น 0 (ศูนย์)

หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไม  มหาวิทยาลัยมหาสารคามถึงได้คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2554 

Pages ... 1 2 3 4