7

อุดมศึกษา : หัวขบวนในการขับเคลื่อนคุณภาพ

ในการประชุม

0

การปรับค่าน้ำหนักการตีพิมพ์บทความวิจัย (ตัวบ่งชี้ ๓-๕) ล่าสุด ของ สมศ

มีข่าวดีที่จะขอแจ้งให้กับคณะวิชา และมหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (๑๑ พค ๕๕) ได้รับอีเมล์แจ้งข่าวจาก

54

วิธีทำให้มีเงินเก็บและเป็นอิสระทางการเงินอย่างยั่งยืน

สำหรับน้อง ๆ ที่พึ่งทำงานหรือคนที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว อาจจะบ่น ๆ ว่าทำไมไม่มีเงินเก็บเลย ไม่ต้องกังวลนะ

33

ธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 1

               การทำงานหลายท่านใช้หลักการหลายอย่าง แต่มีหลักธรรมที่เรียกว่า  “พรหมวิหาร 4″    เป็

0

ถอดบทเรียนจาก โครงการจัดการความรู้เรื่องการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554

ถอดบทเรียนครั้งที่ 6 ลง blog

เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2555  ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  ได้จัดโครงการจัดการ

2

การประเมินโครงการฝึกอบรม

การประเมินผลโครงการฝึกอบรม  ป็นกระบวนการห

17

คุณภาพการให้บริการ

         จากประสบการณ์ที่ปฎิบัติงานในองค์กรที่ต้องให้บริการนิสิตเป็นจำนวนมาก และประสบการณ์การได้มีโอกาสเ

1

ใช้ KM ควบคู่กับหลักบริหารคุณภาพอื่นๆ

Key-team-Jigsaw
ใช้ KM ควบคู่กับหลักบริหารคุณภาพอื่นๆ
การจัดการความรู้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการท

0

เขาบอก ผู้เรียนว่า ต้องดูอะไรบ้าง ก่อนที่จะเลือกที่เรียน…?

เนื่องจาก ช่วงนี้เป็นช่วงของการเปิดรับนิสิต/นักศึกษาใหม่ ของแต่ละมหาวิทยาลัย ดังนั้น สกอ. จึงได้สื่อสารใ

1

ข้อควรระวัง… ในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

หลังจากที่สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้มีการขยายการจัดการเรียนการสอน ไปยังสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ได้เป็นการส

1

นิยามศัพท์ การตอบข้อหารือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และการตรวจสอบร่องรอยหลักฐานและอ้างอิง

เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2555  มีโอกาสได้ข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การประเมินคุณภาพการศึ

3

PRF-KM (1) : “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการทำงานและระบบบริหารจัดการ ISO 9001 : 2008 และกลยุทธ์การปฏิบัติงาน กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ”

iso9001-1

เมื่อวันศุกร์ที่  10 ก.พ. 2555 ที่ผ่านมา กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้จัดโครงการจัดการความรู้ เพื่อพ

1

เก็บตกจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ระดับคณะและระดับสถาบัน  เมื่อว

1

สื่อด้วยภาพ : นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา

นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์กับการประกันคุณภาพการศึกษา  วันศุกร์ที่  16  ธันวาคม  2554  เวลา  13.00-16.30  น.  ณ 

0

คำบรรยาย “การประเมินระดับภาควิชา″ คณาจารย์บุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ วันศุกร์ที่ 16ธค54 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2

—————————————

เรียน  ท่านคณบดี  รองคณบดี  คณาจารย์และบุค

1

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

           เพื่อให้กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาครบวงจรตาม  P D C A    คือ การวางแผน (Plan) การดำเนินง

1

ประเด็นเพิ่มเติมจากการตรวจหลักฐานการประเมินภายนอก รอบสาม มมส คณะวิชา กลุ่ม 2

หลังจากที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบสาม (ดร.กฤติมา  เหมวิภาต)   มาตรวจประเมินเอกส

2

การคิดสัดส่วนเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีประเด็นที่เป็นคำถามกลับมากจากคณะกรรมการประเมินรอบสาม ได้แจ้งกลับมาที่มหาวิทยาลั

Pages ... 1 2 3 4