0

การจัดแบ่งขอบเขตของภาพ, การจัดวางองค์ประกอบภาพว่าด้วยการจัดแบ่งขอบเขตภาพ

การจัดแบ่งขอบเขตของภาพ ก่อนที่เราจะตัดสินในถ่ายภาพใด ๆ ก็ตาม ควรพิจารณาถึงตำแหน่งภาพ หรือ
องค์ประกอบต่

0

มาแต่งภาพแบบ LOMO กันเถอะ

1. เปิดโปรแกรม Photoshop

2. เลือกภาพที่ต้องการ

0

ชุมชนนักปฏิบัติคืออะไร

          ชุมชนนักปฏิบัติ คือ ชุมชนที่มีการรวมตัวกัน หรือเชื่อมโยงกันอย่างไม่เ

0

การปรับแสงของภาพด้วยโปรแกรม Photoshop เพื่อภาพสวยใสไร้ที่ติ

ปัจจุบันนี้ ผู้คนส่วนใหญ่ต่างพากันใช้ Social Network เป็นช่องทางในการสื่อสาร

นอกจากใช้ในการสนทนา หาเพื่อน

0

การประเมินค่างาน

การประเมินค่างาน
ในวันนี้ ผมขอพูดถึง "การประเมินค่างาน" ด้วยเหตุผลว่า ช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของการกำ

0

การส่งสารรอบรั้วเหลืองเทา

ข่าวสารรอบรั้วเหลืองเทา  ปีที่ 6 ฉบับที่ 6  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556  รายสัปดาห์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขณะนี้ได้ส

1

การคิดเชิงระบบตามแนวพุทธศาสนา : 3) วิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา

<< ตอนที่ 2
0

สรุป : กิจกรรม SWOT analysis การทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ 55-56 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

สไลด์ ถอดบทเรียนโดยสรุป : กิจกรรม  SWOT analysis การทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ 55-56 กองประชาสัมพันธ์และ

1

การคิดเชิงระบบตามแนวพุทธศาสนา : 2) วิธีคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ

<<< ตอนที่แล้ว

			1
		
			

การคิดเชิงระบบตามแนวพุทธศาสนา : 1) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย

 

การคิดเชิงระบบตามแนวพุทธศาสนา : 1) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย

0

แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการวิจัยและการผลิตบัณฑิต ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประกันคุณภาพภายในกับผู้รับผิดชอบงานวิจัยและงานวิชาการของคณะวิชา

เมื่อวันศุกร์ที่  8  กุมภาพันธ์  2556  ณ  ห้องประชุม  1  ชั้น  4  อาคารบรมราชกุมารี   ศูนย์พัฒนาและประกันคุณ

0

การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ “ปลูกเห็นในโอ่ง”

การใช้วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์คือ โอ่งแตก หรือโอ่งร้าว นำมาเพาะเห็ดจึงได้เกิดการ “เ

1

MSU-IQA-Network สัญจร 06/12/2012

ถ่ายภาพรวมเครือข่าย ณ สถานปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช โดยผู้ช่วยศาสตราจา

0

KM: การใช้ facebook เพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ และระบบ CRM

การใช้ facebook เพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ และระบบ CRM

วันนี้ สำนักวิทยบริการจัด

9

35ปี ณ จังหวัดมหาสารคาม

เดือนธันวา55 ผมอายุ35ปีบริบูรณ์ (ครึ่งของชีวิตคน) และวันที่25พฤศจิกา55 ผมมีอายุราชการครบ10ปีเต็ม

4

ยิ้มน้อย ๆ ในใจ

เห็นอะไร

ได้ยินอะไร

รู้อะไร

หยุดทำ  หยุดพูด  หยุดคิด

หายใจเข้าลึก ๆ

หายใจออกยาว ๆ

ใจสงบ  เบา  สบาย

 

2

ขันติ สามารถทำให้เราเป็นนายเหนือสถานการณ์ต่าง ๆ

ขันติ คือ ความอดกลั้น อดทน หรือข่มใจ ที่จะไม่ทำอะไรตามที่เรานึกคิด  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบุคคลที่เราติดต่อ

2

อยู่กับปัจจุบันให้เป็น

การยอมรับความจริงก็ดี  การอยู่อย่างมีความสุขก็ดี  เป็นผลจากการที่เรารู้จักกับปัจจุบัน  คนส่วนใหญ่อยูกับ

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8