1

“มารู้จัก Kaizen กันเถอะ”

ไคเซ็น (Kaizen) คืออะไร

 

            กลยุทธ์การบริหารงานแบบญี่ปุ่น (Kaizen)

       

0

การบริหารความขัดแย้ง(Conflict Management)

                เป็นหน้าที่ของผู้นำที่จะต้องสร้างการถกเถียงหรือความขัดแย้งในลักษณะที่เป็นบวก (Functional Conflict) หากมีค

0

งานบริการภาครัฐกับกลยุทธ์ CRM

CRM  คืออะไร

 

                ความสำคัญของการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มความสั

0

ความแตกต่างระหว่างการบริหาร (Administration) กับการจัดการ (Management)

          2  คำนี้อาจใช้แทนกันได้  ซึ่งหมายถึงการบริหาร  Harold D. Koontz  กล่าวว่า  การบริหาร  คือการทำงานให้สำเร็จโดยผู

1

การจัดการความรู้ เรื่องเก่าที่ยังใหม่อยู่เสมอ

การจัดการความรู้ ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคม แม้กระทั่งในสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ก็ตา

6

เคล็ดลับการเป็นหัวหน้าที่ดี

เคล็ดลับการเป็นหัวหน้าที่ดี

1.  เอาใจเขามาใส่ใจเรา

2.  ให้เกียรติและให้การยอมรับ

3.  ให้ความจริงใจ

4.  ให้คว

1

แนวปฎิบัติการจองรายวิชาศึกษาทั่วไป

เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันให้กระจ่าง สำหรับเรื่องการจองรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งจะเริ่มนำระบบดังก

3

ความรู้ในการลงบัญชีครุภัณฑ์ในระบบ MIS

ให้เจ้าหน้าที่พะสดุหน่วยงานดำเนินการ  ดังนี้
เข้าไปในใบตรวจรับพัสดุ  ในระบบ MIS

  1. ทำการกำหนดกลุ
11

เรื่องน่ารู้ “การจัดซื้อจัดวิธีพิเศษ”

วิธีพิเศษ  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท  และมีเงื่อนไขกำหนด  ซึ่งในก

6

SERVICE MIND งานบริการหอพักนิสิต

การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี หรือคำว่า “Service Mind” ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันว่า การที่จะทำให้คนมีจิ

1

กิจนิสัยที่ได้จากการเจริญกรรมฐาน

การเจริญกรรมฐาน  เป็นการกระทำที่ทำให้จิตของท่านเป็นบุญเป็นกุศล เมื่อทำอย่างจริงจัง กิจนิสัย 4 ประการ ก็ต้

0

วิธีการจัดเก็บเอกสารที่ดี

วิธีการจัดเก็บเอกสารที่ดี

คุณรู้สึกหรือไม

0

ความรูจักประมาณ

ความรู้จักประมาณ  ก็เป็นคุณธรรมที่ดีอีกอย่างหนึ่ง  คนไม่รู้จักประมาณจะมีผลเสียมากกว่าผลดี ทำให้เกิดควา

1

คำพ่อสอน

ได้อ่านหนังสือ คำพ่อสอน  เป็นหนังสือที่ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชี

3

การทำงานให้มีความสุข

การทำงานให้มีความสุข

    มีใครบ้างไหมครับ ที่รู้สึกว่า

0

เขียน Blog จาก Microsoft Word 2010

เขียน Blog จาก Microsoft Word

การเขียน Blog สามารถใช้ Word เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวก  โดยคุณสามารถเขียนร่างหร

2

การสร้างความสุขในการทํางานด้วยการบริหารตนเอง

การสร้างความสุขในการทํางานด้วยการบริหารตนเอง                                                          

25

หลักการครองงาน

                   การทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ  เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่หลายคนปรารถนา  จึงมีหลั

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8