1

ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ระหว่างคณะวิชา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU_FKM) ครั้งที่ 1/2554

โครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างคณะวิชามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2554

0

LUNCH TALK เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาตักสิลานคร 6 สถาบัน ครั้งที่ 1

มหาสารคามเป็นเมืองที่ได้นามว่า  “ตักสิลานคร”  คือ  เมืองแห่งการศึกษา  เพราะมีสถาบันการศึกษาทุกระดับ  ทุกร

0

แผนชีวิตประจำปี

เมื่อเสร็จสิ้นปีงบประมาณในแต่ละปี คนที่มีแผนชีวิต (นิยามผมเองครับ) ก็ต้องวางแผนว่าในปีงบประมาณหน้าเราจะ

0

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2554

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งท

0

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2554

มหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสา

0

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างและเพิ่มพลัง KM ในตัวคุณด้วย KV”

โครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างคณะวิชามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2554 หรือ MSU_FKM ในหัวข้อ

0

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการจัดการความรู้ มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อให

0

แนวปฏิบัติที่ดี “MSU_Knowledge Management Awards 2011″

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการบริหารจัดการความรู้ภายในคณะ และหน่วยงาน รวมถึงองค์การนิสิต สโมสรนิ

5

จัดการความรู้ตัวเอง

สำหรับคนทำงานแล้วนั้นผมคิดว่าเมื่อผ่านไป  1  ปี  ควรถอดบทเรียนเจ้าของ  หรือ  ตัวเอง  เช่น  มีคนถามอะไร  หรือ 

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8