0

การบริหารความเสี่ยง

 

การจัดทำการบริหารความเสี่ยงขกองหน่วยงานภายใน  มมส ปีงบประมาณ 2557 จะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและลงตาราง

0

การบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวม

 

      เมื่อกล่าวถึงการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารองค์กร เจ

0

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มมส ปี 2556

วันนี้ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารความเสี่ยวและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งมหาว

4

ยิ้มน้อย ๆ ในใจ

เห็นอะไร

ได้ยินอะไร

รู้อะไร

หยุดทำ  หยุดพูด  หยุดคิด

หายใจเข้าลึก ๆ

หายใจออกยาว ๆ

ใจสงบ  เบา  สบาย

 

0

การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

1. เป็นระบบอุทธรณ์บังคับทั่วไป

2. ถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ ต้องใช้ระบบอุทธรณ์ตาม

0

คำสั่งทางปกครองที่ออกโดยฝ่าฝืนกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

1. การฝ่าฝืนวิธีพิจารณาอาจทำให้คำสั่งทางปกครองไม่สมบูรณ์

2. กฎหมายเปิดช่องให้แก้ไขข้อบกพร่องได้

2.1 ออกคำส

0

ผลของคำสั่งทางปกครอง

1. มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้ง

2. มีผลอยู่ตามเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอน หรือสิ้นผลลง

1

รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง

1. ทำเป็นหนังสือ

1.1 วัน เดือน ปี

1.2 ชื่อ / ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

1.3 ลายมือชื่อ

1.4 ต้องจัดให้มีเหตุผลของคำสั่ง

2

7

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

1. ตำแหน่งสวนควรอยู่ทางทิศตะวันออก

ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าทิศตะวันออกเป็นท

2

เพราะเหตุใดมหาวิทยาลัยมหาสารคามถึงมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 การบริหารความเสียง เป็น 0 (ศูนย์)

หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไม  มหาวิทยาลัยมหาสารคามถึงได้คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2554 

11

เรื่องน่ารู้ “การจัดซื้อจัดวิธีพิเศษ”

วิธีพิเศษ  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท  และมีเงื่อนไขกำหนด  ซึ่งในก

2

เรื่องน่ารู้ “สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง”

เรื่อง
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการซื้อ / จ้าง
โดยวิธีการตกลงราคา
 

  1. จัดทำทะเบียนคุม
25

หลักการครองงาน

                   การทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ  เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่หลายคนปรารถนา  จึงมีหลั

0

ประโยชน์และข้อดี ของการนำระบบมาตรฐานคุณภาพมาใช้ในการปฎิบัติงาน

1. ทำให้เกิดการวางแผนในการปฎิบัติงาน หรือเรียกว่า แผนปฏิบัติการ ( Action Plan)เพื่อทราบถึงขั้นตอนและวิธ

15

ตัวตนของ “คนทะเบียน”

การมองตนเองและการวิเคราะห์  SWOT  กองทะเบียนและประมวลผล

………………………………..

           ผล

11

เทคนิคการบริหารงานและบริหารกลุ่มงาน

    มีหลายท่านที่ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มงาน ด้วยภารกิจที่หลากหลายตามหน่วย

6

มารู้จักกับการบัญชีสืบสวนกัน

การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญที่นำมาสู่ความล้มเหลวของหลายๆ องค์กร โดยสาเหตุที่สำคัญเกิดจากความหละหลวม
3

การ rotate งานและตำแหน่งสำคัญอย่างไร ???

การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) หนึ่งในเครื่องมือการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร (Development Tools) การบริหารองค์กรให้มีป

Pages ... 1 2