0

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเ

0

ขอประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ UMAP Student Connection Online (หรือ USCO) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1

ตามที่กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตเ

0

ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามสมัครโครงการให้ทุนสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (MSU Outbound Internship) ประจำปีงบประมาณ 2557 (ครั้งที่ 3)

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการให้ทุนสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (MSU Outbound Internship) ป

0

ขอประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตต่างชาติสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนานาชาติ ทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU Inbound Internship) ประจำปีงบประมาณ 2557 (ครั้งที่ 3)

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนานาชาติทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU Inbound Internship) ประจ

1

บุญกฐินหรือบุญเดือนสิบสอง

บุญกฐินหรือบุญเดือนสิบสอง   


       

0

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

1.  บรรยากาศของการทำงานมีความเป็นกันเอง อบอุ่น มีความกระตือรือร้น

1

การนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ จะต้องดูแลดวงตาเบื้องต้นอย่างไรบ้าง

สำหรับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ ควรจะดูแลดวงตาเบื้องต้น ดังนี้

1.เ

0

ทุนการศึกษาดีๆ USCO (UMAP Student Connection Online Project 1/2556)

 

0

โครงการให้ทุนสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (MSU Outbound Internship)

สวัสดีค่ะ

ดิฉัน นางสาวสุญาณี ชัยสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและดูแลโครงการใ

0

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติ ทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU Inbound Internship)

สวัสดีค่ะ

ดิฉัน นางสาวสุญาณี ชัยสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและดูแลโครงก

2

การยืมเงินทดรองราชการของบุคลากรจากเงินรายได้

แนวปฏิบัติการยืมเงินเงินตามระเบียบเงินรายได้ เพื่อให้ทุกท่านจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง

ข้อ 11 สัญญการยืมเงิ

4

ยิ้มน้อย ๆ ในใจ

เห็นอะไร

ได้ยินอะไร

รู้อะไร

หยุดทำ  หยุดพูด  หยุดคิด

หายใจเข้าลึก ๆ

หายใจออกยาว ๆ

ใจสงบ  เบา  สบาย

 

2

ขันติ สามารถทำให้เราเป็นนายเหนือสถานการณ์ต่าง ๆ

ขันติ คือ ความอดกลั้น อดทน หรือข่มใจ ที่จะไม่ทำอะไรตามที่เรานึกคิด  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบุคคลที่เราติดต่อ

2

อยู่กับปัจจุบันให้เป็น

การยอมรับความจริงก็ดี  การอยู่อย่างมีความสุขก็ดี  เป็นผลจากการที่เรารู้จักกับปัจจุบัน  คนส่วนใหญ่อยูกับ

0

พนักงานคิดจะเปลี่ยนตำแหน่ง

ทำไมต้องคิดจะเปลี่ยนตำแหน่ง  ในเมื่อตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุในตอนต้น  มันก็ดีอยู่แล้ว…

1

รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง

1. ทำเป็นหนังสือ

1.1 วัน เดือน ปี

1.2 ชื่อ / ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

1.3 ลายมือชื่อ

1.4 ต้องจัดให้มีเหตุผลของคำสั่ง

2

7

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

1. ตำแหน่งสวนควรอยู่ทางทิศตะวันออก

ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าทิศตะวันออกเป็นท

0

ประกาศ : การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้เเทนคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย

การดำเนินการเลือกตั้งต่างๆที่ผ่านมา อาจทีปัญหาติดขัดอยู่บ้าง มาถึงครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งกรรมการสภาม

Pages ... 1 2 3