1

What Where When Who Why กับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์


What Where When Who Why กับการผล

0

ทำอย่างไรถึงจะ Admissions ติด

จากที่ได้แจ้งใน blog ครั้งก่อนถึงการเตรียมองค์ประกอบเพื่อนำไปคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา หรือ Admissions กลาง  ไป

2

การรับสมัครระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ปีการศึกษา 2555

การรับสมัครระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ  ปีการศึกษา 2555  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. กลุุ่มบุคคลทั่วไป

คุณสมบัติ  :

0

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างและเพิ่มพลัง KM ในตัวคุณด้วย KV”

โครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างคณะวิชามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2554 หรือ MSU_FKM ในหัวข้อ

0

แนวปฏิบัติที่ดี “MSU_Knowledge Management Awards 2011″

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการบริหารจัดการความรู้ภายในคณะ และหน่วยงาน รวมถึงองค์การนิสิต สโมสรนิ

Pages ... 1 2 3