0

เทคนิคการสั่งงาน และเทคนิคการรับคำสั่ง

เทคนิคการสั่งง

0

การกระจายงานและการมอบอำนาจ

เมื่อได้รับงานมา สิ่งสำคัญอันดับแรกๆ ที่ควรคำนึงถึง คือ การกระจายงานและการมอบอำนาจ ซึ่งจะช่วยให้ได้ทั้ง

1

การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis)

การวิเคราะ

1

ความสำคัญ ประโยชน์และประเภทของแผน

แผน (Plan)  แผนกับการวางแผนเป็นคำที่แยกจากกันไม่ออก แผนคือข้อกำหนดที่ใช้เป็นเค

1

การให้คำปรึกษา

การทำงานโดยปกติเกิดปัญหาขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาระหว่างเพื่อนร่วมงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บั

0

แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน

การวางแผน เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่ต้องวางแผนเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการ ปฏิบัติงาน และเ

0

เทคนิคการวิเคราะห์งานอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อมีการมอบหมายงานเพิ่ม หรือมีการโยกย้ายงานจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง หน่วยงานที่ได้งานเ

0

เทคนิคการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดการงบประมาณถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารองค์กรเพราะงบประมาณเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

0

วงจรงบประมาณ (Budgeting Cycle)

วงจรงบประมาณ (Budgeting Cycle) หรือ กระบวนการงบประมาณ (Budgeting Process) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ

1. การจัดทำงบประมาณ

  • การ
0

งบประมาณ (Budgeting) คืออะไร

งบประมาณ (Budgeting) คือ การวางแผนการที่คาดว่าจะต้องจ่าย โดยการคิดล่วงหน้าและแสดงข้อมูลออกมาเป็นตัวเลข และอาจ

2

อยู่กับปัจจุบันให้เป็น

การยอมรับความจริงก็ดี  การอยู่อย่างมีความสุขก็ดี  เป็นผลจากการที่เรารู้จักกับปัจจุบัน  คนส่วนใหญ่อยูกับ

1

รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง

1. ทำเป็นหนังสือ

1.1 วัน เดือน ปี

1.2 ชื่อ / ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

1.3 ลายมือชื่อ

1.4 ต้องจัดให้มีเหตุผลของคำสั่ง

2

7

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

1. ตำแหน่งสวนควรอยู่ทางทิศตะวันออก

ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าทิศตะวันออกเป็นท

2

การจัดทำแผนพัฒนาการให้บริการ

เนื่องจากทางหน่วยงานมีผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการหน่วยงานอยู่ในระดับดี  แต่เนื่องจากเราอยากพั

0

CIPP MODEL ตัวช่วยในการประเมินผลแผนงาน/โครงการ

เนื่องจากใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ 2555 แล้ว คณะ/หน่วยงานคงเร่งดำเนินการปิดการดำเนินงานและอยู่ระหว่างการสรุปผ

0

ทำอย่างไร..จึงจะลดจำนวนการสอนงานเจ้าหน้าที่ใหม่(ที่ปฏิบัติงานเรื่องแผน)น้อยลงได้

  เนื่องจากในรอบปีที่ผ่านมา เกิดการสอนงานให้กับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านแผน ตามสถิติ(ที่เก็บ

1

วิธีคิด

เรื่อง “วิธีคิด” เป็นเรื่องเกิดจากปัญหาที่เป็นจริงอันหนึ่งคือเวลาที่มีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราจะ

0

การกรองงาน

การกรองงาน หรือการตรวจทานงานเพื่อให้งานมีความถูกต้อง ขอสรุปจากประสบการณ์ในการกรองงาน กองแผนงานมีหน้าที

Pages ... 1 2 3