0

แผนที่ยุทธศาสตร์สำคัญอย่างไร

แผนที่ยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือที่ใช้บริหารจัดการยุทธศาสตร์ที่องค์กรสร้างขึ้นหรือมีอยู่แล้ว ให้เกิดคว

1

การวางแผนการทำงานประจำวันอย่างไรให้ได้งาน

ทุกท่านสังเกตไหมว่าทำไมถึงได้ทำงานไม่ทันสักที หากเราพิจารณาดูก็จะเห็นว่า จริงๆแล้วเราแทบจะไม่ได้มีการ

3

โรคจากคอมพิวเตอร์

โรคจากคอมพิวเตอร์

ปวดตา
                     ในการใช้คอมพิวเตอร์ทำให้ตาต้องจ้องจอสว่าง ๆ จ

0

การคิดเชิงสังเคราะห์

การคิดวิเคราะห์ เป็น สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติอันหนึ่ง จาก 6 สมรรถนะ สำหรับข้าราชกา

0

การจ้างผู้เชี่ยวชาญ

การจ้างผู้เชี่ยวชาญ

          เป็นที่ทราบก

15

ตัวตนของ “คนทะเบียน”

การมองตนเองและการวิเคราะห์  SWOT  กองทะเบียนและประมวลผล

………………………………..

           ผล

11

เทคนิคการบริหารงานและบริหารกลุ่มงาน

    มีหลายท่านที่ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มงาน ด้วยภารกิจที่หลากหลายตามหน่วย

0

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่อง การคิดวิเคราะห์และการตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

54

วิธีทำให้มีเงินเก็บและเป็นอิสระทางการเงินอย่างยั่งยืน

สำหรับน้อง ๆ ที่พึ่งทำงานหรือคนที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว อาจจะบ่น ๆ ว่าทำไมไม่มีเงินเก็บเลย ไม่ต้องกังวลนะ

33

ธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 1

               การทำงานหลายท่านใช้หลักการหลายอย่าง แต่มีหลักธรรมที่เรียกว่า  “พรหมวิหาร 4″    เป็

1

โครงการประชุมทบทวนและการจัดทำแผนกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0

“Plan your work ,Work you plan ,Your plan will work ”

จัดทำแผนปฏิบัติการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

คำกล่าวคำหนึ่ง กล่าวว่า “Plan your work ,Work you plan ,Your plan will work ”

0

ทำไมต้องสืบเสาะหาข้อมูล ?

จากที่ได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพัน

1

มาทำความรู้จักกับค่านิยม มมส กันหน่อย

หลายท่านอาจจะทราบแ

0

ทำไมต้องมีแผน (กลยุทธ์)?

แผนกลยุทธ์ คือ การตัดสินใจวางแผนอย่างมีระบบ มีทิศทาง มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน มีความสอดคล้องกับสภาพแวด

0

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่อง การมองภาพองค์รวมและการสืบเสาะหาข้อมูล

                  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองแผนงาน สำนัก

0

สไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

     บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ มีหลากหลายประเภทและหลากหลายรูปแบบการปฏิบัติงาน  ดังนั้นการเลือกรูปแบบการสอนงา

0

โครงการเล็ก โครงการใหญ่ จัดการได้ถ้าเข้าใจ …

        การจัดการศึกษาศึกษาในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างมากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  การพัฒนาและปรั

Pages ... 1 2 3