0

การอบรมการใช้งานระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้

          เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557  ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการอบรมการใช้งาน

0

รู้ได้อย่างไรว่าเป็น วัสดุ หรือ ครุภัณฑ์

วิธีการจำแนก วัสดุ กับ ครุภัณฑ์ นั้น ตามที่สำนักงบประมาณได้จำแนกงบประมาณรายจ่ายประเภทวัสดุ กับ ครุภัณฑ

0

โปรเจคเตอร์ กับ มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ต่างกันอย่างไร

วันนี้มีเรื่องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจำแนกครุภัณฑ์  โปรเจคเตอร์ กับ มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ต่า

0

งบประมาณกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

คืบคลานเข้าใกล้ทุกขณะแล้วครับ สำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย หลายภาคส่วนต่างเตรียมความพร้

0

งบประมาณกับการปรับบัญชีเงินเดือนใหม่ของ ก.พ 3 ปี ซ้อน (1 มกราคม 55 – 1 มกราคม 57)

งบประมาณกับการปรับบัญชีเงินเดือนใหม่ของ ก.พ 3 ปี ซ้อน (1 มกราคม 55 – 1 มกราคม 57)

เป็นธรรมดาที่เราจะต้องดีใจที่เงิ

4

ยิ้มน้อย ๆ ในใจ

เห็นอะไร

ได้ยินอะไร

รู้อะไร

หยุดทำ  หยุดพูด  หยุดคิด

หายใจเข้าลึก ๆ

หายใจออกยาว ๆ

ใจสงบ  เบา  สบาย

 

1

รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง

1. ทำเป็นหนังสือ

1.1 วัน เดือน ปี

1.2 ชื่อ / ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

1.3 ลายมือชื่อ

1.4 ต้องจัดให้มีเหตุผลของคำสั่ง

2

7

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

จัดสวนสวย เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

1. ตำแหน่งสวนควรอยู่ทางทิศตะวันออก

ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าทิศตะวันออกเป็นท

0

มิติของตัวชี้วัดตามลำดับชั้นการปฏิบัติงาน

     ต่อเนื่องจากมิติของตัวชี้วัดนะครับ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้อ่านสามารถอ่านย้อนหลังได้ที่

1

ตัวชี้วัดกับมิติทั้ง 4 ที่ควรรู้

     ตัวชี้วัด กลายเป็นเรื่องที่คุ้นเคยสำหรับใครหลายๆ คน เพราะปัจจุบันผู้ประเมินจากทุกหน่วยงานต่างแข่งขั

1

ระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

         ขั้นตอนการบริหารงบประมาณในแต่ละปี จะเกิดขึ้นภายหลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติรายละเอียดคำขอตั้งแล

0

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

เบ

4

ปัญหา/ข้อจำกัด จากการเคลียร์เงินยืม (ที่พบในปีงบ 2555)

แนวปฏิบัติหรือแนวท

3

ความรู้ในการลงบัญชีครุภัณฑ์ในระบบ MIS

ให้เจ้าหน้าที่พะสดุหน่วยงานดำเนินการ  ดังนี้
เข้าไปในใบตรวจรับพัสดุ  ในระบบ MIS

  1. ทำการกำหนดกลุ
11

เรื่องน่ารู้ “การจัดซื้อจัดวิธีพิเศษ”

วิธีพิเศษ  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท  และมีเงื่อนไขกำหนด  ซึ่งในก

2

เรื่องน่ารู้ “สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง”

เรื่อง
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการซื้อ / จ้าง
โดยวิธีการตกลงราคา
 

  1. จัดทำทะเบียนคุม
8

เกร็ดความรู้ วิธีการติดอากรแสตมป์ใบสั่งจ้าง ข้อตกลงจ้าง หรือสัญญาจ้าง

วิธีการคิดค่าอากรแสตมป์ แบบง่าย ๆ  หากหน่วยงานของท่านมีการจ้างทำของ  โดยได้มีการทำเป็นใบสั่งจ้าง ข

1

สาระน่ารู้ “การทำใบเบิกวัสดุในระบบ MIS”

สาระน่ารู้ “การทำใบเบิกวัสดุในระบบ MIS”
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงานเข้าไปดำเนินการในระบบ
MIS  แล้วดำเนินการ

Pages ... 1 2