0

ความรู้เรื่อง “วิธีการ ขั้นตอน การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประเภทงบลงทุน “

ความรู้เรื่อง “วิธีการ ขั้นตอน การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประเภทงบลงทุน “

สวัสดี

0

ความรูจักประมาณ

ความรู้จักประมาณ  ก็เป็นคุณธรรมที่ดีอีกอย่างหนึ่ง  คนไม่รู้จักประมาณจะมีผลเสียมากกว่าผลดี ทำให้เกิดควา

7

มัธยัสถ์ดีอย่างไร

มัธยัสถ์  คือ  ความเป็นกลาง ๆ ไม่มาก ไม่น้อย พอดี พอประมาณ พอเหมาะ ไม่ใช้จ่ายอย่างฝืดเคือง ไม่ใช้จ่ายอย่างส

25

หลักการครองงาน

                   การทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ  เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่หลายคนปรารถนา  จึงมีหลั

15

ตัวตนของ “คนทะเบียน”

การมองตนเองและการวิเคราะห์  SWOT  กองทะเบียนและประมวลผล

………………………………..

           ผล

11

“ความซื่อสัตย์”

11

เทคนิคการบริหารงานและบริหารกลุ่มงาน

    มีหลายท่านที่ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มงาน ด้วยภารกิจที่หลากหลายตามหน่วย

6

การยืม-คืนเงินทดรอง(2) ไปราชการในประเทศ

3

การ rotate งานและตำแหน่งสำคัญอย่างไร ???

การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) หนึ่งในเครื่องมือการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร (Development Tools) การบริหารองค์กรให้มีป

54

วิธีทำให้มีเงินเก็บและเป็นอิสระทางการเงินอย่างยั่งยืน

สำหรับน้อง ๆ ที่พึ่งทำงานหรือคนที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว อาจจะบ่น ๆ ว่าทำไมไม่มีเงินเก็บเลย ไม่ต้องกังวลนะ

33

ธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 1

               การทำงานหลายท่านใช้หลักการหลายอย่าง แต่มีหลักธรรมที่เรียกว่า  “พรหมวิหาร 4″    เป็

1

งบประมาณที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร?

           งบประมาณที่ดีจะต้องเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ควรมีลักษณะดังนี้

          1.  เป็นศูนย์รวมของเงินงบประ

2

งบประมาณคืออะไร ??

      บุคลากรของมหาว

0

การจัดทำงบประมาณ สร้างวินัยทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่จะทำการบริหารการเงินให้เกิดประสิทธิภาพ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำงบประมาณ ร

0

การจัดทำงบประมาณ กับ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการให้บริการ สำคัญอย่างไร

         หลายคนอาจเกิดความสงสัยว่า เหตุใดการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี ถึงต้องลงรายละเอียดหรื

2

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล อีกหนึ่งเวอร์ชั่นในมิติของงบประมาณแผ่นดิน

เมื่อการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ต้องมาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาล เลยต้องมาแลกเปลี่ยนครับ ฉบับนี้

Pages ... 1 2