0

“การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบและการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย”

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การประเมินความเสี่ยงเพื

1

สื่อด้วยภาพ : นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา

นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์กับการประกันคุณภาพการศึกษา  วันศุกร์ที่  16  ธันวาคม  2554  เวลา  13.00-16.30  น.  ณ 

0

คำบรรยาย “การประเมินระดับภาควิชา″ คณาจารย์บุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ วันศุกร์ที่ 16ธค54 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2

—————————————

เรียน  ท่านคณบดี  รองคณบดี  คณาจารย์และบุค

1

ยินดีต้อนรับบัณฑิตที่กำลังหางานเชิญที่ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โอกาสดีๆ สำหรับบัณฑิตที่กำลังหางาน กองบริการการศึกษา ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต  โดยมีวั

1

การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

           เพื่อให้กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาครบวงจรตาม  P D C A    คือ การวางแผน (Plan) การดำเนินง

1

สิ่งที่นักเรียนและคุณครูได้จากการเข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 ณ มหาวิท

3

การถอดบทเรียนคืออะไร? ทำไมต้องถอดบทเรียน?

ถึงแม้ว่าจะได้ทำงานคลุกคลีกับงานจัดการความรู้ (KM) อยู่บ้าง  และรู้ความหมายของการจัดการความรู้ (KM)  ว่าคือเค

2

การรับสมัครระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ปีการศึกษา 2555

การรับสมัครระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ  ปีการศึกษา 2555  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. กลุุ่มบุคคลทั่วไป

คุณสมบัติ  :

0

การบริหารความเสี่ยงกรณีกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นักบริหารความเสี่ยงเปรียบเสมือนฝ่ายค้านขององค์กร เพราะจะมองในสิ่งที่จะกระทบหรือส่งผลให้องค์กรไม่บรรล

1

ความต้องการศึกษาต่อและความสนใจอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการในการศึกษาต่อและความสนใจการเลือกอาชีพของนักเรียน

2

แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานกา

1

แผนการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2554

แผนการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนิน

1

ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ระหว่างคณะวิชา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU_FKM) ครั้งที่ 1/2554

โครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างคณะวิชามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2554

0

LUNCH TALK เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาตักสิลานคร 6 สถาบัน ครั้งที่ 1

มหาสารคามเป็นเมืองที่ได้นามว่า  “ตักสิลานคร”  คือ  เมืองแห่งการศึกษา  เพราะมีสถาบันการศึกษาทุกระดับ  ทุกร