0

ขอเชิญชวนผู้อำนวยการการกองแผนงานทุกมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกองทุกกอง/เลขานุการคณะทุกคณะ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2555

การปฎิบัติงานตามภารกิจของทุกองค์กรต้องมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เพื่อให้สัมฤท

1

กพร.นะ กพร.

จากการที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชได้มาประเมินปฏิบัติราชการของหน่วงานในวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2555 ที

0

แนะนำการค้นหา ระเบียบ ข้อบังคับ แบบฟอร์มต่างๆ บนเว็ปไซด์กองการเจ้าหน้าที่

เมื่อเข้าสู่เว็ปไซด์กองการเจ้าหน้าที่ คลิ้กเมนูที่ต้องการด้านซ้าย

0

เล่าสู่กันฟังถึงวิธีการทำงาน 1 ในหลายวิธี

จากประสบการณ์การทำงานพบว่าบางครั้งการเป็นผู้บริหารระดับกลางจะเป็นผู้รับนโยบายมาสู่การปฏิบัติบางครั้ง

2

เครือข่ายและความสมัครใจ

ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้

0

ตำนานวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์

เทศกาลวาเลนไทน์ เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ยุคที่จักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจ ในยุคนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี ถ

0

การแต่งหน้าเสริมโหงวเฮ้ง งดงามตามวัย

ทุกวันนี้เรื่องของการเสริมโชคชะตาราศีจากสิ่งรอบตัว ไม่ถูกมองเป็นเรื่องงมงายไร้เหตุผล ด้วยเหตุนี้ เมคอั

9

ตราครุฑนั้น..สำคัญไฉน

            หลายๆ ท

9

การปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่สร้างกรรมต่อตนเองและผู้อื่น

การทำงานไม่ว่าจะหน้าที่ไหนก็ตาม เป็นลูกน้อง ผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน หรือลักษณะแบบใดก็แล้วแต่ ย

1

อดีต ปัจจุบัน อนาคต

ณ ที่แห่งนี้ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล อีกหนึ่งเวอร์ชั่นในมิติของงบประมาณแผ่นดิน

เมื่อการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ต้องมาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาล เลยต้องมาแลกเปลี่ยนครับ ฉบับนี้

1

เก็บตกจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ระดับคณะและระดับสถาบัน  เมื่อว

0

ปรับกระบวนทัศน์ ทัศนคติการพัฒนาองค์กร (2)

    วันนี้  ผมขอ ลปรร. เพื่อปรับกระบวนทัศน์ ทัศนคติการพัฒนาองค์กร เรื่อง  “ความพยายาม” ครับ

0

การจัดการความรู้ใน Blog MSU Show & Share Your Knowledge

วันนี้ ผมขอพูดถึง ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 คือ ตัวชี้วัดที่ 4.4.3 ระดับความสำเร

0

ปรับกระบวนทัศน์ ทัศนคติการพัฒนาองค์กร (1)

ฉบับแรก รับเดือนกุมภาพันธ์ ผมขอแลกเปลี่ยนความรู้-ทักษะ เพื่อปรับกระบวนทัศน์ ทัศนคติการพัฒนาองค์ก

Pages ... 1 2 3